ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251
 
     

YAZIM KURALLARI

 

1- 1- Yılda 6 (Altı) sayı olarak yayımlanan Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nde (Kısaltılmış adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg) Veteriner Hekimlik ve Hayvancılıkla ilgili (klinik ve paraklinik bilimler, hayvancılıkla ilgili biyolojik ve temel bilimler, zoonozlar ve halk sağlığı, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, hayvan yetiştiriciliği ve genetik, hayvansal orijinli gıda hijyeni ve teknolojisi, egzotik hayvan bilimi) orijinal araştırma, kısa bildiri, ön rapor, gözlem, editöre mektup ve derleme türünde yazılar yayımlanır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden biri ile yazılmış olmalıdır.
2- Dergide yayımlanması istenen yazılar Times New Roman yazı tipi ve 12 punto ile A4 formatında, 1.5 satır aralıklı ve sayfa kenar boşlukları 2.5 cm olacak şekilde hazırlanmalı ve şekil ve tablo gibi görsel öğelerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir. Dergiye gönderilecek makale ve ekleri (şekil vs) http://vetdergi.kafkas.edu.tr/tr/Online.html adresindeki online makale gönderme sistemi kullanılarak yapılmalıdır. Başvuru sırasında yazarlar yazıda yer alacak şekilleri online makale gönderme sistemine yüklemelidirler. Yazının kabul edilmesi durumunda tüm yazarlarca imzalanmış Telif Hakkı Devir Sözleşmesi editörlüğe gönderilmelidir.
3- Yazarlar yayınlamak istedikleri makale ile ilgili olarak gerekli olan etik kurulu onayı aldıkları kurumu ve onay numarasını Materyal ve Metot bölümünde belirtmelidirler. Yayın kurulu gerekli gördüğünde etik kurul onay belgesini ayrıca isteyebilir.
4-Makale Türleri

Orijinal Araştırma Makaleleri, yeterli bilimsel inceleme, gözlem ve deneylere dayanarak bir sonuca ulaşan orijinal ve özgün çalışmalardır. Türkçe yazılmış makaleler Türkçe başlık, Türkçe özet ve anahtar sözcükler, yabancı dilde başlık, yabancı dilde özet ve anahtar sözcükler, Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç ile Kaynaklar bölümlerinden oluşur ve toplam (metin, tablo, şekil vs dahil) 12 sayfayı geçemez. Yabancı dilde yazılmış makaleler yabancı dilde başlık, yabancı dilde özet ve anahtar sözcükler, Türkçe başlık, Türkçe özet ve anahtar sözcükler dışında Türkçe makale yazım kurallarında belirtilen diğer bölümlerden oluşur. Türkçe ve yabancı dilde özetlerin her biri yaklaşık 200±20 sözcükten oluşmalıdır.
Kısa Bildiri, konu ile ilgili yeni bilgi ve bulguların bildirildiği fakat orijinal araştırma olarak sunulamayacak kadar kısa olan yazılardır. Kısa bildiriler, orijinal araştırma makalesi formatında olmalı, fakat özetlerin her biri 100 sözcüğü aşmamalı, referans sayısı 15’in altında olmalı ve 6 sayfayı aşmamalıdır. Ayrıca, en fazla 4 şekil veya tablo içermelidir.
Ön Rapor, kısmen tamamlanmış, yorumlanabilecek aşamaya gelmiş orijinal bir araştırmanın kısa (en çok 4 sayfa) anlatımıdır. Bunlar orijinal araştırma makalesi formatında yazılmalıdır.
Gözlem (Olgu Sunumu), uygulama, klinik veya laboratuar alanlarında ender olarak rastlanılan olguların sunulduğu makalelerdir. Bu yazıların başlık ve özetleri orijinal makale formatında yazılmalı, bundan sonraki bölümleri Giriş, Olgunun Tanımı, Tartışma ve Sonuç ile Kaynaklar bölümlerinden oluşmalı ve 4 sayfayı geçmemelidir.
Editöre Mektup, bilimsel veya pratik yararı olan bir konunun veya ilginç bir olgunun resimli ve kısa sunumudur ve 2 sayfayı geçmemelidir.

Derleme, güncel ve önemli bir konuyu, yazarın kendi görüş ve araştırmalarından elde ettiği bulguların da değerlendirildiği özgün yazılardır. Bu yazıların başlık ve özet bölümleri orijinal araştırma makalesi formatında yazılmalı, bundan sonraki bölümleri Giriş, Metin, Sonuç ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalı ve 12 sayfayı geçmemelidir.
5- Makale ile ilgili gerek görülen açıklayıcı bilgiler (tez, proje, destekleyen kuruluş vs) makale başlığının sonuna üst simge olarak işaret konularak makale başlığı altında italik yazıyla belirtilmelidir.
6- Kaynaklar, metin içinde ilk verilenden başlanarak numara almalı ve metin içindeki kaynağın atıf yapıldığı yerde parantez içinde yazılmalıdır. Kaynak dergi ise, yazarların soyadları ve ilk adlarının başharfleri, makale adı, dergi adı (orijinal kısa ad), cilt ve sayı numarası, sayfa numarası ve yıl sıralamasına göre olmalı ve aşağıdaki örnekte belirtilen karakterler dikkate alınarak yazılmalıdır.
Örnek: Gokce E, Erdogan HM: An epidemiological study on neonatal lamb health. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15 (2): 225-236, 2009. Kaynak kitap ise yazarların soyadları ile adlarının ilk harfleri, eserin adı, baskı sayısı, sayfa numarası, basımevi, basım yeri ve basım yılı olarak yazılmalıdır. Editörlü ve çok yazarlı olarak yayınlanan kitaptan bir bölüm kaynak olarak kullanılmışsa, bölüm yazarları, bölüm adı, editör(ler), kitap adı, baskı sayısı, sayfa numarası, basımevi, basım yeri ve basım yılı sırası dikkate alınarak aşağıdaki örneğe göre yazılmalıdır.
Örnek: Mcllwraith CW: Disease of joints, tendons, ligaments, and related structures. In, Stashak TS (Ed): Adam’s Lameness in Horses. 4th ed. 339-447, Lea and Febiger, Philadelphia, 1988.
DOI  numarası bulunan kaynaklarda bu bilgi ilgili kaynak künyesinin sonuna eklenmelidir.
Online olarak ulaşılan kaynaklarda web adresi ve erişim tarihi, kaynak bilgilerinin sonuna eklenmelidir.
Diğer kaynakların yazımında bilimsel yayın ilkelerine uyulmalıdır.
Kaynak listesinde “et al.” ve “ve ark.” gibi kısaltmalar yapılmaz.
7- Bakteri, virus, parazit ve mantar tür isimleri ve anatomik terimler gibi latince ifadeler orijinal şekliyle ve italik karakterle yazılmalıdır.
8- Editörlük, dergiye gönderilen yazılar üzerinde gerekli görülen kısaltma ve düzeltmeleri yapabileceği gibi önerilerini yazarlara iletebilir. Yazarlar, düzeltilmek üzere yollanan yazıları online sistemde belirtilen sürede gerekli düzeltmeleri yaparak editörlüğe iade etmelidirler. Editörlükçe ön incelemesi yapılan ve değerlendirmeye alınması uygun görülen makaleler ilgili bilim dalından bir alan editörü ve iki raportörün olumlu görüşü alındığı takdirde yayımlanır.
9- Yayınlanan yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazarlara aittir.
10- Yazarlara telif ücreti ödenmez.
11- Resim ve baskı masrafları için yazarlardan ücret alınır. Ücret bilgileri http://vetdergi.kafkas.edu.tr/tr/Ucret.html adresinden öğrenilebilir.
12- Yazarlara 50 adet ayrı baskı ücretsiz olarak yollanır.

ABONE KOŞULLARI
Yıllık: 60 TL