ISSN: 1309 - 2251  
     

2017 (TEMMUZ - AĞUSTOS) [Dergi PDF]

CİLT: 23 SAYI: 4

1- Determination of Some Oxidative Stress and Inflammation Markers in Serum, Blood and CSF in Cattle with Head-Eye Form of Malignant Catarrhal Fever
(Koriza Gangrenosa Bovum Baş-Göz Formlu Sığırlarda Serum, Kan ve BOS’ta Bazı Oksidatif Stres ve İnflamasyon Belirteçlerinin Tespiti)
Sayfa: 515-519 ERKILIÇ EE, ÖĞÜN M, KIRMIZIGÜL AH, ADALI Y, ERMUTLU CŞ, EROĞLU HA, KÜKÜRT A, ÇİTİL M, UZLU E
(DOI: 10.9775/kvfd.2016.17166)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
2- Monitoring of Nosema Infections Levels During Hygienic Honey Bee Breeding Programs in Turkey
(Türkiye’deki Hijyenik Bal Arısı Islah Çalışması Süresince Nosema Enfeksiyon Düzeyinin Takibi)
Sayfa: 521-526 IVGIN TUNCA R, OSKAY D, ERGINOGLU S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17186)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
3- Associations Between GH, PRL, STAT5A, OPN, PIT-1, LEP and FGF2 Polymorphisms and Fertility in Holstein-Friesian Heifers
(Holstein-Friesian Düvelerde Fertilite ile GH, PRL, STAT5A, OPN, PIT-1, LEP ve FGF2 Polimorfizimlerinin İlişkileri)
Sayfa: 527-534 ÖNER Y, YILMAZ O, OKUT H, ATA N, YILMAZBAŞ-MECİTOĞLU G, KESKİN A (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17192)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
4- Antimicrobial Susceptibility Profiles and Coagulase Gene Polymorphism of Staphylococcus aureus Isolated from Bovine Subclinical Mastitis
(Subklinik Mastitli İneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarinin Antibiyotik Duyarlılık Profillerinin Çıkarılması ve Koagulaz Geni Polimorfizmine Göre Tiplendirilmesi)
Sayfa: 535-540 KENAR B, BAGCIGIL AF, KUYUCUOGLU Y, KAHRAMAN BB, KONAK S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17247)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
5- Inactivation Effect of Probiotic Biofilms on Growth of Listeria monocytogenes
(Listeria monocytogenes’in Gelişimi Üzerine Probiyotik Biyofilmlerin İnaktivasyon Etkisi)
Sayfa: 541-546 UNAL TURHAN E, ERGINKAYA Z, UNEY MH, OZER EA (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17253)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
6- Genotypic, Antimicrobial Resistance and Virulence Profiles of Thermophilic Campylobacter Isolates in Broilers
(Broilerlerden İzole Edilen Termofilik Campylabacter’lerin Genotipik, Antimikrobiyal Direnç ve Virulens Profilleri)
Sayfa: 547-554 ASLANTAŞ Ö (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17261)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
7- Investigation of Probiotic Features of Bacteria Isolated from Some Food Products
(Bazı Gıda Ürünlerinden İzole Edilen Bakterilerin Probiyotik Özelliklerinin Araştırılması)
Sayfa: 555-562 DOGAN M, OZPINAR H (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17273)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
8- Effect of Betaine Supplementation on Performance Parameters, Betaine-homocysteine S-methyltransferase Gene Expression in Broiler Chickens Consume Drinking Water with Different Total Dissolved Solids
(Betain İlavesinin Değişik Miktarlarda Toplam Çözünmüş Katı Madde Tüketen Broiler Tavuklarda Performans Parametrelerine ve Betain-hemosistein S-metiltransferaz Gen Ekspresyonuna Etkisi)
Sayfa: 563-569 MOSTASHARI-MOHASES M, SADEGHI AA, AHMADI J, ESMAEILKHANIAN S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17289)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
9- Effect of Chitosan Oligosaccharides on Antioxidant Function, Lymphocyte Cycle and Apoptosis in Ileum Mucosa of Broiler
(Kitosan Oligosakkaritlerin Broiler İleum Mukozasında Antioksidan Fonksiyon, Lenfosit Döngüsü ve Apoptozis Üzerine Etkileri)
Sayfa: 571-577 LI X, DING X, PENG X, CHI X, CUI H, ZUO Z, FANG J (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17329)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
10- Investigation on Diagnosis and Metabolic Profile of Ovarian Cysts in Dairy Cows
(Sütçü İneklerde Ovaryum Kistlerinin Tanısı ve Metabolik Profili Üzerine Bir Çalışma)
Sayfa: 579-586 MIMOUNE N, KAIDI R, AZZOUZ MY, ZENIA S, BENAISSA MH, ENGLAND G (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17394)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
11- Lentivirus-mediated bta-miR-193a Overexpression Promotes Apoptosis of MDBK Cells by Targeting BAX and Inhibits BVDV Replication
(Lentivirus Aracılı bta-miR-193a Overeksprasyonu MDBK Hücrelerinin Apoptozisini Artırır ve BVDV Replikasyonunu Baskılar)
Sayfa: 587-593 HU N, FU Q, HU S, SHI M, SHI H, NI W, SHENG J, CHEN C (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17428)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
12- Identification and Characterization of Clostridium perfringens Isolated from necrotic Enteritis in Broiler Chickens in Tiaret, Western Algeria
(Batı Cezayir’in Tiaret Bölgesinde Nekrotik Enteritli Broiler Tavuklardan İzole Edilen Clostridium perfringens’in İdentifikasyonu ve Karakterizasyonu)
Sayfa: 595-601 MERATI R, TEMIM S, MOHAMED AAAF (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17431)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
13- Antiviral Activity of Recombinant Porcine Interferon-α Against Porcine Transmissible Gastroenteritis Virus in PK-15 Cells
(PK-15 Hücrelerinde Domuz Transmissible Gastroenteritis Virüsüne Karşı Rekombinant Domuz İnterferon-α’nın Antiviral Aktivitesi)
Sayfa: 603-611 ZHAO J, YI XX, YU HY, WANG ML, LAI PF, GAN L, ZHAO Y, FU XL, CHEN J (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17462)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
14- Evaluation of Pulmonary Infection Risk in Dogs with Pulmonary Contusion
(Pulmoner Kontüzyonlu Köpeklerde Pulmoner Enfeksiyon Riskinin Değerlendirilmesi)
Sayfa: 613-620 SALCI H, KAHYA S, ÇETİN M, AKKOÇ A, BAYRAM AS (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17469)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
15- Management of Feline Glaucoma with Surgical Interventions: Some Less Preferred But Beneficial Options
(Kedilerde Glokomun Cerrahi Yaklaşımlarla Kontrol Altına Alınması: Az Tercih Edilen Ancak Faydalı Bazı Seçenekler)
Sayfa: 621-627 KARABAĞLI M, ÖZER K (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17471)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
16- Risperidone as a Promising Treatment of Choice in Dog Owner Directed Aggression
(Köpeklerde Sahibine Yönelik Agresyonda Başarı Vaad Eden Bir Tedavi Seçeneği Olarak Risperidon)
Sayfa: 629-634 DALGIN D, MERAL Y, ÇENESİZ M (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17478)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
17- Prevalence, Enterotoxin Production and Antibiotic Resistance of Bacillus cereus İsolated from Milk and Cheese
(Süt ve Peynirden İzole Edilen Bacillus cereus’un Prevalansı, Enterokoksin Üretimi ve Antibiyotik Direnci)
Sayfa: 635-642 YIBAR A, ÇETİNKAYA F, SOYUTEMİZ E, YAMAN G (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17480)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
18- Telomeric Attrition with Increasing Age in Short- (Chihuahua Dog) and Long- (Asian Elephant) Life Span Animals
(Kısa [Chihuahua köpek] ve Uzun [Asya fili] Ömürlü Hayvanlarda Artan Yaş İle Birlikte Telomerik Yıpranma)
Sayfa: 643-649 BUDDHACHAT K, KRIANGWANICH W, KUMOUN I, BROWN JL, CHAILANGKARN S, SOMGIRD C, THITARAM C, PRASITWATTANASEREE S, NGANVONGPANIT K (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17504)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
19- Effect of Fish Oil Addition to the Skim Milk-egg Yolk Extender on the Quality of Frozen-thawed Bali Bull Spermatozoa
(Süt Tozu-Yumurta Sarısı Sulandırıcısına Balık Yağı İlavesinin Dondurulmuş Çözdürülmüş Bali Boğa Spermatozoonlarının Kalitesi Üzerine Etkisi)
Sayfa: 651-654 MALIK A, SYARIFDJAYA M, GUNAWAN A, ERLINA S, JAELANI A, WIBOWO DB (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17556)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
20- Antimicrobial Resistance and Virulence Characteristics in Enterococcus Isolates from Dogs
(Köpeklerden İzole Edilen Enterokok Suşlarının Antimikrobiyal Direnç ve Virulans Özellikleri)
Sayfa: 655-660 BOYAR Y, ASLANTAŞ Ö, TÜRKYILMAZ S (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17557)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
21- Effect of 7-dehydrocholesterol and Cholesterol-loaded Cyclodextrins on Bull Sperm Motility During Short Term Storage
(7-dehidrokolesterol ve Kolesterol İle Doyurulmuş Siklodekstrinlerin Kısa Süreli Saklama Süresince Boğa Spermasının Motilitesine Etkisi)
Sayfa: 661-664 İNANÇ ME, TEKİN K, OLĞAÇ KT, ÖZEN D, STELLETTA C, UYSAL O, DAŞKIN A (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17181)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
22- Hematologic and Biochemical Reference Intervals for Captive Asian Elephants (Elephas maximus) in Thailand
(Tayland’da Evcil Asya Filinin [Elephas maximus] Kan ve Biyokimyasal Referans Aralıkları)
Sayfa: 665-668 JANYAMETHAKUL T, SRIPIBOON S, SOMGIRD C, PONGSOPAWIJIT P, PANYAPORNWITHAYA V, KLINHOM S, LOYTHONG J, THITARAM C (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17380)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
23- Trancient Horner’s Syndrome as a Result of Nasopharyngeal Polyp Traction-Avulsion in a Cat
(Bir Kedide Nasofarengeal Polip Traksiyon-Avulziyonu Sonucu Gelişen Geçici Horner Sendromu)
Sayfa: 669-671 ÖZGENCİL FE, GÜLTEKİN Ç, ULUKAN G (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16136)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
24- A Review of Machine Learning Applications in Veterinary Field
(Veteriner Hekimlik Alanında Makine Öğrenmesi Uygulamaları Üzerine Bir Derleme)
Sayfa: 673-680 CİHAN P, GÖKÇE E, KALIPSIZ O (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17281)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
25- Translatory Facet Joint Locking in a Cat
(Bir Kedide Translasyonel Facet Eklem Kilitlenmesi)
Sayfa: 681-682 SALCI H, ÇEŞME H (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17842)
[Full Text PDF] [PDF with Link]