ISSN: 1309 - 2251  
     

1998

CİLT 4 - SAYI 1-2

1- Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Metabolik Profildeki Değişiklikler
Sayfa: 1-9 Irmak K, Şen İ, Ok M, Civelek T, Güzelbektaş H, Akay N (Full Text_PDF)
2- Sığırlarda Retiküloperitonitis Travmatikanın Tanısında Retikulum Radyografisinin Kullanımı
Sayfa: 11-20 Özba B, Özaydın İ, Okumuş Z, Kılıç E (Full Text_PDF)
3- Kedilerde İnflammatory Bowel Disease'ın Patogenezi Hakkında Bir Çalışma
Sayfa: 21-30 Durgut R (Full Text_PDF)
4- Premature ve Normal Doğan Buzağılarda Rektal Isı ile Yaşam Güçleri Arasındaki İlişki
Sayfa: 31-37 Salmanoğlu R (Full Text_PDF)
5- Buzağılarda Ön Midelerde Mikroflora ve Motilite Yetersizliğinin Plazma Tiamin HCL Konsantrasyonu Üzerine Etkisi
Sayfa: 39-42 Irmak K, Şen İ, Güzelnektaş H, Turgut K (Full Text_PDF)
6- Theileriosisli Sığırlarda Bazı Kan Parametreleri, Kan Gazları ve İdrar Analizleri
Sayfa: 43-47 Gökçe G, Paşa S, Öcal N (Full Text_PDF)
7- Kars Yöresinden Temin Edilen Kazların Karın Bölgesindeki Organlarının (Mide, Bağırsaklar, Dalak, Pankreas, Böbrekler, Testisler ve Ovaryum) Arteriyel Vaskularizasyonu
Sayfa: 49-53 Aslan K, Takçı İ (Full Text_PDF)
8- Erkek Buzağılarda Umbilikal Lezyonların (Umblikal Hernia, Urakus Fistülü, Omfaloflebitis ve Omfaloarteritis) Operatif sağaltımı İçin Yeni Bir Teknik
Sayfa: 55-61 Özaydın İ, Kılıç E, Özba B, Cihan M (Full Text_PDF)
9- Sığırlarda Basit İndigesyon ve Pnömoninin Plazma Tiamin HCL Konsantrasyonu Üzerine Etkisi
Sayfa: 63-67 Irmak K, Şen İ, Ok M, Turgut K (Full Text_PDF)
10- Uyanık ratlarda Koroner Ligasyon Sonucu Oluşan aritmiler ve Ölüm Oranı Üzerine Glibenklamide (ATP-Bağımlı Potasyum Kanal Blokeri) ve Metoprolol'ün (Beta-1 Kardiyoselektif Adrenerjik Blokeri) Birlikte Etkisi
Sayfa: 69-73 Bozdoğan Ö, Lepran I, Papp J Gy (Full Text_PDF)
11- Postpartum Problemsiz İneklerde Prostaglandin F2 alfa ve Gonadotrophin Releasing Hormon Kullanımının Reprodüktif Performans Üzerine Etkisi
Sayfa: 75-82 Mehdikhani A, Salmanoğlu MR (Full Text_PDF)
12- İki Köpekte Konjestiv Kardiyomiyopatinin Elektrokardiografi ile Tanısı
Sayfa: 83-85 Bakırel U, Bilal T (Full Text_PDF)
13- Sığırlarda Adrenalinsiz ve Adrenalin ile Kombine Edilen Lokal Anesteziklerin Olumsuz Etkilerinin Araştırılması
Sayfa: 87-90 Özba B, Baran V, Cihan M (Full Text_PDF)
14- Köpeklerde Deneysel Akut Digoksin Toksikasyonunda Lidokain'in Etkisi Üzerinde Çalışmalar
Sayfa: 91-96 Irmak K, Gökçe G, Sural E, Kaya M, Uzlu E, Kırmızıgül AH, Çenesiz M (Full Text_PDF)
15- Simental Sığırlarda İnterdigital Fibromanın Elektroekstirpasyon ve IVREGAB ile Sağaltımı: 6 Olgu
Sayfa: 97-102 Kamiloğlu A, Baran V, Özba B, Özaydın İ (Full Text_PDF)
16- Bir Buzağı ve Boğada Karşılaşılan Penil Apse Olgusu
Sayfa: 103-108 Kılıç E, Özaydın İ,Cihan M, Kamiloğlu A, Aksoy Ö (Full Text_PDF)
17- Bir Köpekte Divertikulum Rekti Olgusu
Sayfa: 109-112 Okumuş Z, Atalan G, Erdoğan HM, Güneş V (Full Text_PDF)
18- Kedi ve Köpeklerdeki İnflammatory Bowel Disease Hakkında Bir Derleme
Sayfa: 113-117 Durgut R (Full Text_PDF)
19- Viskoşirurji
Sayfa: 119-122 Cihan M (Full Text_PDF)