ISSN: 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251
 
     

Articles in Press

1- Determination of some Oxidative Stress and Inflammation Markers in Serum, Blood and CSF in Cattle with Head-Eye Form of Malignant Catarrhal Fever
Koriza Gangrenosa Bovum Baş-Göz Formlu Sığırlarda Serum, Kan ve BOS’ta Bazı Oksidatif Stres ve İnflamasyon Belirteçlerinin Tespiti
In Press, Corrected Proof, Available online 12 January 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Ekin Emre ERKILIÇ, Metin ÖĞÜN, Ali Haydar KIRMIZIGÜL, Yasemen ADALI, Celal Şahin ERMUTLU,
Hüseyin Avni EROĞLU, Abdulsamet KÜKÜRT, Mehmet ÇİTİL, Erdoğan UZLU
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17166 (Full Text_PDF)
2- Management of Feline Glaucoma with Surgical Interventions: Some Less Preferred But Beneficial Options
Kedilerde Glokomun Cerrahi Yaklaşımlarla Kontrol Altına Alınması: Az Tercih Edilen Ancak Faydalı Bazı Seçenekler
In Press, Corrected Proof, Available online 21 March 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Murat KARABAĞLI, Kürşat ÖZER
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17471 (Full Text_PDF)
3- Monitoring of Nosema Infections Levels During Hygienic Honey Bee Breeding Programs in Turkey
Türkiye’deki Hijyenik Bal Arısı Islah Çalışması Süresince Nosema Enfeksiyon Düzeyinin Takibi
In Press, Corrected Proof, Available online 8 February 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Rahşan IVGIN TUNCA, Devrim OSKAY, Sezai ERGINOGLU
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17186 (Full Text_PDF)
4- A Review of Machine Learning Applications in Veterinary Field
Veterinerlik Alanında Makine Öğrenmesi Uygulamaları Üzerine Bir Derleme
In Press, Corrected Proof, Available online 27 March 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Pınar CİHAN, Erhan GÖKÇE, Oya KALIPSIZ
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17281 (Full Text_PDF)
5- Antiviral Activity of Recombinant Porcine Interferon-α Against Porcine Transmissible Gastroenteritis Virus in PK-15 Cells
PK-15 Hücrelerinde Domuz Transmissible Gastroenteritis Virüsüne Karşı Rekombinant Domuz İnterferon-α’nın Antiviral Aktivitesi
In Press, Corrected Proof, Available online 8 February 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Jun ZHAO, Xing-xu YI, Hai-yang YU, Ming-li WANG, Peng-fei LAI, Lin GAN, Yu ZHAO, Xiu-le FU, Jason CHEN
DOI: http://vetdergi.kafkas.edu.tr/inpress/17462.pdf (Full Text_PDF)
6- Genotypic, Antimicrobial Resistance and Virulence Profiles of Thermophilic Campylobacter Isolates in Broilers
Broilerlerden İzole Edilen Termofilik Campylabacter’lerin Genotipik, Antimikrobiyal Direnç ve Virulens Profilleri
In Press, Corrected Proof, Available online 8 March 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Özkan ASLANTAŞ
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17261 (Full Text_PDF)
7- Telomeric Attrition with Increasing Age in Short- (Chihuahua Dog) and Long- (Asian Elephant) Life Span Animals
Kısa (Chihuahua köpek) ve Uzun (Asya fili) Ömürlü Hayvanlarda Artan Yaş İle Birlikte Telomerik Yıpranma
In Press, Corrected Proof, Available online 29 March 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Kittisak BUDDHACHAT, Wannapimol KRIANGWANICH, Isaraporn KUMOUN, Janine L. BROWN,
Sasisophin CHAILANGKARN, Chaleamchat SOMGIRD, Chatchote THITARAM, Sukon PRASITWATTANASEREE, Korakot NGANVONGPANIT
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17504 (Full Text_PDF)
8- Inactivation Effect of Probiotic Biofilms on Growth of Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes’in Gelişimi Üzerine Probiyotik Biyofilmlerin İnaktivasyon Etkisi
In Press, Corrected Proof, Available online 8 February 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Emel UNAL TURHAN, Zerrin ERGINKAYA, Melek Hatice UNEY, Emir Ayse OZER
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17253 (Full Text_PDF)
9- Trancient Horner’s Syndrome as a Result of Nasopharyngeal Polyp Traction-Avulsion in a Cat
Bir Kedide Nasofarengial Polip Traksiyon-Avulziyonu Sonucu Gelişen Geçici Horner Sendromu
In Press, Corrected Proof, Available online 14 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 F. Eser ÖZGENCİL, Çağrı GÜLTEKİN, Gökhan ULUKAN
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17136 (Full Text_PDF)
10- Associations Between GH, PRL, STAT5A, OPN, PIT-1, LEP and FGF2 Polymorphisms and Fertility in Holstein-Friesian Heifers
Holstein-Friesian Düvelerde Fertilite ile GH, PRL, STAT5A, OPN, PIT-1, LEP ve FGF2 Polimorfizimlerinin İlişkileri
In Press, Corrected Proof, Available online 21 March 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Yasemin ÖNER, Onur YILMAZ, Hayrettin OKUT, Nezih ATA, Gülnaz YILMAZBAŞ-MECİTOĞLU, Abdulkadir KESKİN
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17192 (Full Text_PDF)
11- Effect of Chitosan Oligosaccharides on Antioxidant Function, Lymphocyte Cycle and Apoptosis in Ileum Mucosa of Broiler
Kitosan Oligosakkaritlerin Broiler İleum Mukozasında Antioksidan Fonksiyon, Lenfosit Döngüsü ve Apoptozis Üzerine Etkileri
In Press, Corrected Proof, Available online 22 February 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Li XIAOCONG, Ding XUEMEI, Peng XI, Chi XIAOFENG, Cui HENGMIN, Zuo ZHICAI, Fang JING
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17329 (Full Text_PDF)
12- Antimicrobial Susceptibility Profiles and Coagulase Gene Polymorphism of Staphylococcus aureus Isolated from Bovine Subclinical Mastitis
Subklinik Mastitli İneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarinin Antibiyotik Duyarlılık Profillerinin Çıkarılması ve Koagulaz Geni Polimorfizmine Göre Tiplendirilmesi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 10 February 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Beytullah KENAR, Arzu Funda BAGCIGIL, Yahya KUYUCUOGLU, Beren Başaran KAHRAMAN, Selahattin KONAK
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17247 (Full Text_PDF)
13- Effect of Betaine Supplementation on Performance Parameters, Betaine-homocysteine S-methyltransferase Gene Expression in Broiler Chickens Consume Drinking Water with Different Total Dissolved Solids
Betain İlavesinin Değişik Miktarlarda Toplam Çözünmüş Katı Madde Tüketen Broiler Tavuklarda Performans Parametrelerine ve Betain-hemosistein S-metiltransferaz Gen Ekspresyonuna Etkisi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 24 March 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Masoud MOSTASHARI-MOHASES, Ali Asghar SADEGHI, Jafar AHMADI, Saeid ESMAEILKHANIAN
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17289 (Full Text_PDF)
14- Effect of 7-dehydrocholesterol and Cholesterol-loaded Cyclodextrins on Bull Sperm Motility During Short Term Storage
7-dehidrokolesterol ve Kolesterol İle Doyurulmuş Siklodekstrinlerin Kısa Süreli Saklama Süresince Boğa Spermasının Motilitesine Etkisi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 8 March 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Muhammed Enes İNANÇ, Koray TEKİN, Kemal Tuna OLĞAÇ, Doğukan ÖZEN, Calogero STELLETTA, Ongun UYSAL,
Ali DAŞKIN
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17181 (Full Text_PDF)
15- Hematologic and Biochemical Reference Intervals for Captive Asian Elephants (Elephas maximus) in Thailand
Tayland’da Evcil Asya Filinin (Elephas maximus) Kan ve Biyokimyasal Referans Aralıkları
In Press, Uncorrected Proof, Available online 10 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Thittaya JANYAMETHAKUL, Supaphen SRIPIBOON, Chalermchat SOMGIRD, Pornsawan PONGSOPAWIJIT,
Veerasak PANYAPORNWITHAYA, Sarisa KLINHOM, Jarunee LOYTHONG, Chatchote THITARAM
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17380 (Full Text_PDF)
16- Prevalence, Enterotoxin Production and Antibiotic Resistance of Bacillus cereus İsolated from Milk and Cheese
Süt ve Peynirden İzole Edilen Bacillus cereus’un Prevalansı, Enterokoksin Üretimi ve Antibiyotik Direnci
In Press, Uncorrected Proof, Available online 10 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Artun YIBAR, Figen ÇETİNKAYA, Ece SOYUTEMİZ, Görkem YAMAN
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17480 (Full Text_PDF)
17- Investigation on Diagnosis and Metabolic Profile of Ovarian Cysts in Dairy Cows
Sütçü İneklerde Ovaryum Kistlerinin Tanısı ve Metabolik Profili Üzerine Bir Çalışma
In Press, Uncorrected Proof, Available online 11 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Nora MIMOUNE, Rachid KAIDI, Mohamed Yassine AZZOUZ, Safia ZENIA, Mohamed Hocine BENAISSA,
Gary ENGLAND
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17394 (Full Text_PDF)
18- Evaluation of Pulmonary Infection Risk in Dogs with Pulmonary Contusion
Pulmoner Kontüzyonlu Köpeklerde Pulmoner Enfeksiyon Riskinin Değerlendirilmesi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 12 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Hakan SALCI, Serpil KAHYA, Melike ÇETİN, Ahmet AKKOÇ, Ahmet Sami BAYRAM
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17469 (Full Text_PDF)
19- Risperidone as a Promising Treatment of Choice in Dog Owner Directed Aggression
Köpeklerde Sahibine Yönelik Agresyonda Başarı Vaad Eden Bir Tedavi Seçeneği Olarak Risperidon
In Press, Uncorrected Proof, Available online 12 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Duygu DALGIN, Yücel MERAL, Metin ÇENESİZ
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17478 (Full Text_PDF)
20- Investigation of Probiotic Features of Bacteria Isolated from Some Food Products
Bazı Gıda Ürünlerinden İzole Edilen Bakterilerin Probiyotik Özelliklerinin Araştırılması
In Press, Uncorrected Proof, Available online 11 March 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Murat DOGAN, Haydar OZPINAR
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17273 (Full Text_PDF)
21- Expression of ISG15 in Bone Marrow During Early Pregnancy in Ewes
Koyunların Erken Gebelik Döneminde Kemik iliğinde ISG15 Ekspresyonu
In Press, Uncorrected Proof, Available online 12 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Ling YANG, Baoling LIU, Xianxi YAN, Leying ZHANG, Feng GAO, Zhichao LIU
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17726 (Full Text_PDF)
22- Effect of Parenteral Administration of Vitamin B to Goats on Performance, Lice (Phthiraptera) Infestations and Cellular Immunity
Keçilerde Parenteral Verilen B Vitamininin Performans, Bit (Phthiraptera) Enfestasyonları ve Hücresel İmmünite Üzerine Etkisi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 14 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Uğur USLU, Tahir BALEVİ, Uçkun Sait UÇAN, Onur CEYLAN, Ali USLU
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17592 (Full Text_PDF)
23- Effect of Supplementary Liquid Colostrum on Growth Performance, Carcass Yield, Ceruloplasmin, Sialic Acid and Some Antioxidant Levels in Quails
Bıldırcınlarda Sıvı Kolostrumun Büyüme Performansı, Karkas Verimi, Seruloplazmin, Sialik Asit ve Bazı Antioksidan Düzeyleri Üzerine Etkisi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 17 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Murat Sedat BARAN, Tahir BAYRIL, Fatih AKDEMİR, Hasan AKŞİT, Mücahit KAHRAMAN
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17608 (Full Text_PDF)
24- Effect of Fish Oil Addition to the Skim Milk-egg Yolk Extender on the Quality of Frozen-thawed Bali Bull Spermatozoa
Süt Tozu-Yumurta Sarısı Sulandırıcısına Balık Yağı İlavesinin Dondurulmuş-Çözdürülmüş Bali Boğa Spermatozoonlarının Kalitesi Üzerine Etkisi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 19 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Abdul MALIK, Muhammad SYARIFDJAYA, Aam GUNAWAN, Siti ERLINA, Achmad JAELANI, Dadang Budi WIBOWO
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17556 (Full Text_PDF)
25- Identification and Characterization of Clostridium perfringens Isolated from necrotic Enteritis in Broiler Chickens in Tiaret, Western Algeria
Batı Cezayir’in Tiaret Bölgesinde Nekrotik Enteritli Broiler Tavuklardan İzole Edilen Clostridium perfringens’in İdentifikasyonu ve Karakterizasyonu
In Press, Uncorrected Proof, Available online 19 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Rachid MERATI, Soraya TEMIM, Ali Alaa Abdel-Fattah MOHAMED
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17431 (Full Text_PDF)
26- Antimicrobial Resistance and Virulence Characteristics in Enterococcus Isolates from Dogs
Köpeklerden İzole Edilen Enterokok Suşlarının Antimikrobiyal Direnç ve Virulans Özellikleri
In Press, Uncorrected Proof, Available online 21 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Yılmaz BOYAR, Özkan ASLANTAŞ, Süheyla TÜRKYILMAZ
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17557 (Full Text_PDF)
27- Translatory Facet Joint Locking in a Cat
Bir Kedide Translasyonel Facet Eklem Kilitlenmesi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 21 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Hakan SALCI, Hilal ÇEŞME
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17842 (Full Text_PDF)
28- Lentivirus-mediated bta-miR-193a Overexpression Promotes Apoptosis of MDBK Cells by Targeting BAX and Inhibits BVDV Replication
Lentivirus Aracılı bta-miR-193a Overeksprasyonu MDBK Hücrelerinin Apoptozisini Artırır ve BVDV Replikasyonunu Baskılar
In Press, Uncorrected Proof, Available online 24 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Nana HU, Qiang FU, Shengwei HU, Mengting SHI, Huijun SHI, Wei NI, Jinliang SHENG, Chuangfu CHEN
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17428 (Full Text_PDF)