ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2017 (MAY - JUNE) [Journal PDF]

VOLUME: 23 ISSUE: 3

1- Evaluation of the Effect of Different Doses of Butaphosphan and Cyanocobalamin Combination in Dairy Cattle with Subclinical Ketosis
(Subklinik Ketosisli Süt İneklerinde Farklı Dozlarda Butafosfan ve Siyanokobalamin Kombinasyonunun Etkisinin Değerlendirilmesi)
Sayfa: 349-356 ŞAHAL M, DENİZ A, VURAL R, KÜPLÜLÜ Ş, POLAT İM, ÇOLAKOĞLU EÇ, ÖCAL N, MACUN HC, PEKCAN M, OCAK M
(DOI: 10.9775/kvfd.2016.16651)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
2- Biomechanical Parameters of Asian Elephant (Elephas maximus) Walking Gait
(Asya Filinin [Elephas maximus] Yürüme Biyomekanik Parametreleri)
Sayfa: 357-362 KONGSAWASDI S, MAHASAWANGKUL S, PONGSOPAWIJIT P, BOONPRASERT K, CHUATRAKOON B, THONGLORM N,
KANTA-IN R, TAJARERNMUANG T, NGANVONGPANIT K (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16653)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
3- The Effects of Intrathecal Administration of Bupivacaine or Ropivacaine Following Administration of Propofol in Dogs Undergoing Ovariohysterectomy
(Ovariohisterektomi Yapılan Köpeklerde Propofol Uygulamasını Takiben Bupivacaine ya da Ropivacainin İntratekal Uygulamasının Etkileri)
Sayfa: 363-367 YAYLA S, KAÇAR C, KILIÇ E, KAYA S, KURU M, ERMUTLU CŞ, ÖZAYDIN İ, HÜSEYİNOĞLU Ü, ÖĞÜN M
(DOI: 10.9775/kvfd.2016.16665)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
4- Sequencing and Phylogenetic Analysis Reveal the Prevalence of Duck Hepatitis A Virus Genotype-3 in Vietnam
(Sekans ve Filogenetik Analiz Vietnamda Ördek Hepatitis A Virüs Genotip-3’ün Prevalansını Ortaya Koymaktadır)
Sayfa: 369-376 DOAN HTT, LE XTK, DO RT, NGUYEN KT, LE TH (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16695)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
5- Molecular Typing and Drug Resistance Analysis of Salmonella spp. Isolated from Pig Slaughterhouse in Shandong Province, China
(Çin’in Shandong Eyaletinde Domuz Mezbahasından İzole Edilen Salmonella spp.’nin Moleküler Tiplendirilmesi ve İlaç Dirençliliği Analizi)
Sayfa: 377-384 GAI W, WANG J, WANG J, CUI Z, QU Z, WANG Y, HONG J, CUI J, YAN S, DU X, HUANG X, ZHAO J, ZHU L
(DOI: 10.9775/kvfd.2016.16751)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
6- Genetic Characterization and Evolutionary Analysis of Emerging Newcastle Disease Virus Isolated from Tibetan Chickens
(Tibet Tavuklarından İzole Edilen Newcastle Hastalığı Virüsünün Genetik Karakterizasyonu ve Kalıtsal Analizi)
Sayfa: 385-389 ZHU H, ZHANG H, WANG Y, CIREN D, DONG H, WU Q, REHMAN MU, NABI F, MEHMOOD K, XU J, LI J
(DOI: 10.9775/kvfd.2016.16753)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
7- Gingivitisli Köpeklerde Bazı Sistemik Yangı Parametrelerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Some Systemic Inflammatory Parameters in Dogs with Gingivitis)
Sayfa: 391-394 SALMANOĞLU B, ARALAN G, KURTDEDE E, ÇİFTÇİ İ (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16771)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
8- The Effects of the Supplementation of Lamb Rations with Oregano Essential Oil on the Performance, Some Blood Parameters and Antioxidant Metabolism in Meat and Liver Tissues
(Kuzu Rasyonuna İlave Edilen Kekik Yağının Performans, Bazı Kan Parametreleri İle Et ve Karaciğer Dokularında Antioksidan Metabolizma Üzerine Etkisi)
Sayfa: 395-401 GÜMÜŞ R, EROL HS, İMİK H, HALICI M (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16791)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
9- An Novel Strategy for Brucella Differential Vaccine Combined with Colloidal Gold Immunochromatographic Strips Based on Mutants of Brucella melitensis M5-90
(Brucella melitensis M5-90 Mutantları Temelli Kolloidal Altın İmmunokromatografik Şerit İle Kombine Brucella Ayırıcı Aşı İçin Yeni Bir Strateji)
Sayfa: 403-408 ZHANG H, GUO L, WEI Q, ZHANG K, ZHAO S, LI H, CHEN C, ZHANG W, ZHANG Y, WANG Y (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16803)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
10- Effects of Thymoquinone Supplementation on Somatostatin Secretion in Pancreas Tissue of Rats
(Timokinon Uygulamasının Ratların Pankreas Dokusunda Somatostatin Salgısı Üzerine Etkileri)
Sayfa: 409-413 BAKIR B, KARADAG SARI E, ELIS YILDIZ S, ASKER H (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16893)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
11- Effect of Energy Sources and Levels on Caecal Microbial Population, Jejunal Morphology, Gene Expression of Jejunal Transporters (SGLT1, FABP) and Performance of Broilers Under Heat Stress
(Isı Stresi Altında Enerji Kaynakları ve Seviyelerinin Sekum Mikrobiyal Popülasyonuna, Jejunum Morfolojisine, Jejunal Transporterlerin (SGLT1, FABP) Gen Ekspresyonuna ve Broiler Performansına Etkileri)
Sayfa: 415-422 GHAHREMANI A, SADEGHI AA, HESARAKI S, CHAMANI M, SHAWRANG P (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16899)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
12- Antimicrobial Peptides in Housefly Larvae (Musca domestica) affect Intestinal Lactobacillus acidophilus and Mucosal Epithelial Cells in Salmonella pullorum-infected Chickens
(Karasinekteki (Musca domestica) Antimikrobiyal Peptidler Salmonella pullorum ile Enfekte Tavuklarda Bağırsak Lactobacillus acidophilus ve Mukozal Epitel Hücrelerini Etkiler)
Sayfa: 423-430 WANG Z, WANG J, ZHANG Y, WANG X, ZHANG X, LIU Y, XI J, TONG H, WANG Q, JIA B, SHEN H
(DOI: 10.9775/kvfd.2016.16901)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
13- Evaluation of Virulence Factors and Phylogrouping of Escherichia coli Strains Isolated from Acute Bovine Mastitis in Turkey
(Akut Sığır Mastitislerinden İzole Edilen Escherichia coli Suslarının Filogruplandırılması ve Virulens Faktör Değerlendirmesi)
Sayfa: 431-435 GÜNAYDIN E, MÜŞTAK HK, ÖNAT K, DİKER KS (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16958)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
14- An Investigation on Protective Effect of Viburnum opulus L. Fruit Extract Against Ischemia/Reperfusion-Induced Oxidative Stress After Lung Transplantation in Rats
(Ratlarda Akciğer Transplantasyonda İskemi/Reperfüzyonun İndüklediği Oksidatif Hasara Karşı Viburnum opulus Meyve Ekstresinin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması)
Sayfa: 437-444 EKEN A, YÜCEL O, BOŞGELMEZ İİ, BALDEMIR A, ÇUBUK S, ÇERMIK AH, ÜNLÜ ENDIRLIK B, BAKIR E, YILDIZHAN A, GÜLER A, KOŞAR M (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16964)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
15- Protective Effects of Rutin on Acute Lung Injury Induced by Oleic Acid in Rats
(Ratlarda Oleik Asit Kaynaklı Akut Akciğer Hasarı Üzerine Rutinin Koruyucu Etkileri)
Sayfa: 445-451 AKTAŞ MS, KANDEMİR FM, ÖZKARACA M, HANEDAN B, KIRBAŞ A (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16977)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
16- Evaluation of Paraoxonase Activity, Total Sialic Acid and Oxidative Stress in Sheep with Ecthyma Contagiosa
(Ecthyma Contagiosa’lı Koyunlarda Paraoksonaz Aktivitesi, Total Sialik Asit ve Oksidatif Stresin Değerlendirilmesi)
Sayfa: 453-457 DEVECİ HA, KÜKÜRT A, UZLU E, SÖZDUTMAZ İ, MERHAN O, AKTAŞ S, ALPAY M, KAYA İ, KARAPEHLİVAN M
(DOI: 10.9775/kvfd.2016.17001)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
17- Changes in Lipid Peroxidation, Glutathione and Fertility in Tuj Sheep After Combined Administration of Vitamin A and E and Passive Immunization with Testosterone Antibodies
(Testosteron Antikoru ile Pasif İmmunizasyon ve A-E Vitamini Kombinasyonu Uygulanmış Tuj Koyunlarında Döl Verimi, Glutatyon ve Lipid Peroksidasyonda Meydana Gelen Değişikler)
Sayfa: 459-465 KAMİLOĞLU NN, KAÇAR C, GÜVEN A, YILDIZ B, KURU M, KAYA S, EROĞLU HA, KOÇ E (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17053)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
18- Microsatellite Analysis for Parentage Verification and Genetic Characterization of the Turkmen Horse Population
(Türkmen At Popülasyonunda Soy Tespiti amacıyla Mikrosatellit Analiz ve Genetik Karakterizasyon)
Sayfa: 467-471 SEYEDABADI hr, SOFLA SS (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17096)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
19- Effects of Flavonoids from Mulberry Leaves and Candida tropicalis on Performance and Nutrient Digestibility in Calves
(Dut Yaprağından Elde Edilen Flavonoidler İle Candida Tropicalis’in Buzağılarda Performans ve Besin Sindirilebilirliği Üzerine Etkileri)
Sayfa: 473-479 ZHANG LY, QU PB, TU Y, YANG CT, DIAO Y (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17111)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
20- Investigation of Acute Phase Reactants and Antioxidant Capacity in Calves Infected with Cryptosporidium parvum
(Cryptosporidium parvum ile Enfekte Buzağılarda Akut Faz Reaktanları ve Antioksidant Kapasitenin Araştırılması)
Sayfa: 481-485 ÇENESİZ M, SAĞKAN ÖZTÜRK A, DALĞIN D, YARIM GF, ÇİFTÇİ G, ÖZDEMİR R, GÜZEL M, KAZAK F, ÇENESİZ S
(DOI: 10.9775/kvfd.2016.17183)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
21- Comparison of Ultrasonographic Images Retrieved using Two Different Probes (Mechanical Sector and Linear Ones) and Macroscopic Features of Bovine Reproductive Organs: Biometric Studies
(İki Farklı Prob [Mekanik Sektör ve Doğrusal Olanlar] Kullanarak Alınan Ultrasonografik Görüntülerin Karşılaştırılması ve Sığır Üreme Organlarının Makroskobik Özellikleri: Biyometrik Çalışmalar)
Sayfa: 487-490 PIOTROWSKA-TOMALA KK, JONCZYK AW, BAH MM, WARMOWSKI P, SKARZYNSKI DJ (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16562)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
22- Research on the Report of Professor Rostafinski as a Sample of Scientific Cooperation in Animal Breeding in the First Years of the Republic of Turkey
(Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Hayvan Islahı Alanında Bilimsel İşbirliği Örneği Olarak Profesör Rostafinski’nin Raporu Üzerine Bir İnceleme)
Sayfa: 491-495 MENTEŞ GÜRLER A, YİĞİT A, SANAL Ş (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16706)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
23- A Case of Trichophyton mentagrophytes Infection in Rabbits Accompanied by Farm Staff Infection in China
(Çin’de Çiftlik Çalışanları ile Birlikte Tavşanlarda Trichophyton mentagrophytes Enfeksiyonu Olgusu)
Sayfa: 497-501 ZENG X, ZHENG Q, CHI X (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16685)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
24- Surgical Treatment of Dorsal Scapular Luxation in Cats: Six Cases (2010-2016)
(Kedilerde Dorsal Skapular Lukzasyonun Cerrahi Sağaltımı: Altı Olgu (2010-2016))
Sayfa: 503-506 ÖZER K, KARABAĞLI M, ÖMER H, DEMİR ME (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17007)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
25- Corneal Impression Cytology for the Diagnosis of Limbal Stem Cell Deficiency in a Dog
(Bir Köpekte Limbal Kök Hücre Yetmezliğinin Tanısında Korneal İmpresyon Sitolojisi: Olgu Sunumu)
Sayfa: 507-511 ÖZGENCİL FE, GÜLMEZ N, GÜLTEKİN Ç, SAYINER S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17018)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
26- Bladder Retroflexion in a Pointer Bitch During Pregnancy
(Pointer Irkı Bir Köpekte Gebelik Sürecinde Karşılaşılan İdrar Kesesi Retrofleksiyonu)
Sayfa: 513-514 ÖZENÇ E, BİRDANE MK, YAPRAKÇI MV, DEMİRKAN İ (DOI: 10.9775/kvfd.2017.17521)
[Full Text PDF] [PDF with Link]