ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2017 (JANUARY - FEBRUARY) [Journal PDF]

VOLUME: 23 ISSUE: 1

1- Untersuchung der Auswirkung von Injektionsanästhesie mit Propofol über die Hämatologische und Biochemische Parameter bei den Katzen
(Kedilerde Propofol Enjeksiyon Anestezisinin Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması)
Sayfa: 1-5 KILIÇ N (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15343)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
2- Immunohistochemical and Bacteriological Investigations of Mannheimia haemolytica in Sheep Bronchopneumonia
(Koyun Bronkopnömonilerinde Mannheimia haemolytica’nın İmmunohistokimyasal ve Bakteriyolojik İncelenmesi)
Sayfa: 7-14 BEMANI E, ESMAEILZADEH S, GHARIBI D, GHORBANPOOR M (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15679)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
3- A New 99mTc Labeled Peptide: 99mTc β -Casomorphin 6, Biodistribution and Imaging Studies on Rats
(99mTc Bağlı Yeni Bir Peptid: Ratlarda 99mTc β-Kazomorphin 6 Molekülünün Biyodistrübisyon ve Görüntüleme Çalışması)
Sayfa: 15-22 ERTAY T, ÜNAK P, EREN MŞ, BİBER MÜFTÜLER FZ, ÖZDOĞAN Ö, ÜLKER Ö, YEŞİLAĞAÇ R, DURAK H
(DOI: 10.9775/kvfd.2016.15691)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
4- Vakum Paketli Şavak Tulum Peynirlerinde Potasyum Sorbatın Kullanımı
(The Use of Potassium Sorbate in Vacuum Packaged Şavak Tulum Cheese)
Sayfa: 23-30 DEMİR P, ÖKSÜZTEPE G, İNCİLİ GK, İLHAK Oİ (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15707)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
5- Effects of Local Sodium Bentonite as Aflatoxin Binder and Its Effects on Production Performance of Laying Hens
(Aflatoksin-Bağlayıcı Lokal Sodyum Bentonitin’in Yumurtacı Tavukların Üretim Performansı Üzerine Etkileri)
Sayfa: 31-37 GUL H, KHAN S, SHAH Z, AHMAD S, ISRAR M, HUSSAIN M (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15714)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
6- Effects of Photoperiod Length and Light Intensity on Performance, Carcass Characteristics and Heterophil to Lymphocyte Ratio in Broilers
(Etlik piliçlerde Fotoperiyot Uzunluğu ve Işık Şiddetinin Performans, Karkas Özellikleri ve Heterofil/Lenfosit Oranı Üzerine Etkileri)
Sayfa: 39-45 DERELİ FİDAN E, NAZLIGÜL A, TÜRKYILMAZ MK, KARAARSLAN S, KAYA M (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15723)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
7- Can Taraxacum officinale (Dandelion) Extract be an Alternative of Paracetamol in Inflammatory and Painful Cases? An Evaluation with Regard to Biochemical and Reproductive Parameters
(Karahindiba Ekstresi Yangılı ve Ağrılı Durumlarda Parasetamolün Alternatifi Olabilir mi? Biyokimyasal ve Reprodüktif Parametreler Yönünden Bir Değerlendirme)
Sayfa: 47-54 ÖMÜR AD, APAYDIN YILDIRIM B, KANDEMİR FM, AKMAN O, AKTAŞ ŞENOCAK E, AKSU EH (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15741)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
8- Total Sialic Acid, Oxidative Stress and Histopathological Changes in Rainbow Trout Saprolegniasis (Oncorhynchus mykiss)
(Saprolegniyazis`li Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss), Toplam Siyalik Asit, Oksidatif Stres ve Histopatolojik Değişiklikler)
Sayfa: 55-62 AZIMZADEH K, AMNIATTALAB A (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15812)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
9- Prevalence and Characterization of ESBL- and AmpC-producing Escherichia coli from Cattle
(Sığırlarda GSBL ve AmpC Sentezleyen Escherichia coli’nin Prevalansı ve Karakterizasyonu)
Sayfa: 63-67 ASLANTAŞ Ö, ELMACIOĞLU S, YILMAZ EŞ (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15832)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
10- Influence of Body Condition Score and Ultrasound-Determined Thickness of Body Fat Deposit in Holstein-Friesian Cows on the Risk of Lameness Developing
(Siyah-Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Skoru ve Ultrasonla Belirlenmiş Vücut Yağ Katmanı Kalınlığının Topallık Gelişme Riski Üzerine Etkisi)
Sayfa: 69-75 RISTEVSKI M, TOHOLJ B, CINCOVIĆ M, BOBOŠ S, TROJAČANEC P, STEVANČEVIĆ M, OZREN S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15851)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
11- Ameliorative Effect of Omega-3 in Carbon Tetrachloride Toxicity
(Karbon Tetraklorür Toksikasyonunda Omega-3’ün Koruyucu Etkisi)
Sayfa: 77-85 KARAMAN M, ÖZEN H, DAĞ S, ATAKİŞİ O, ÇIĞŞAR G, KAYA O (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15862)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
12- Multiple Hypothesis Testing in a Genome Wide Association Study of Bovine Tuberculosis
(Sığır Tüberkülozu İçin Çoklu Hipotez Düzeltmesi İle Genom Tabanlı İlişki Analizi)
Sayfa: 87-94 KARACAÖREN B (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15883)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
13- Effects of BCRP and P-gp Modulators on the Penetration of Aflatoxin B1 into the Mouse Brain
(Aflatoksin B1’in Fare Beynine Geçişi Üzerine BCRP ve P-gp Modülatörlerinin Etkisi)
Sayfa: 95-100 TRAS B, CETIN G, UNEY K, DIK B, CORUM O, ATALAY S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15904)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
14- The Effects of Swimming Exercise and Probiotic VSL#3 on Zonulin and Some Inflammatory and Oxidative Parameters in Rats
(Ratlarda Yüzdürme Egzersizi ve Probiyotik VSL#3’ün Zonulin ile Bazı Yangısal ve Oksidatif Değişkenlere Etkileri)
Sayfa: 101-107 ÜNSAL H, ÜNSAL C, ÜNER AG, KOÇ YILDIRIM E, EKİCİ M, BALKAYA M, BELGE F (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15949)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
15- Effects of Different Fattening Systems on Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Lambs
(Farklı Besi Sistemlerinin Erkek Tuj Kuzularında Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi)
Sayfa: 109-115 ÖNK K, SARI M, AKSOY Y, TİLKİ M, TUFAN T, YILMAZ İ (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15953)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
16- The Relationship Between Body Dimensions and Fat Deposits in Herik Lambs
(Herik Kuzularında Bazı Kuyruk ve Beden Ölçüleri ile Yağ Depoları Arasındaki İlişki)
Sayfa: 117-122 TEKE B, UĞURLU M, AKDAĞ F, EKİZ B (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15976)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
17- The Volatile Compounds, Free Fatty Acid Composition and Microbiological Properties of Sepet Cheese Packaged with Different Modified Atmosphere Conditions
(Farklı Modifiye Atmosfer Koşulları ile Paketlenen Sepet Peynirinin Aroma Bileşenleri, Serbest Yağ Asitleri Kompozisyonu ve Mikrobiyolojik Özellikleri)
Sayfa: 123-129 AKPINAR A, YERLİKAYA O, KINIK Ö, KAHRAMAN C, KOREL F, UYSAL HR (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15992)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
18- Effects of Activated Lactoperoxidase System on Microbiological Quality of Raw Milk
(Laktoperoksidaz Sistem Aktivasyonunun Çiğ Sütün Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkileri)
Sayfa: 131-136 AY M, BOSTAN K (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15993)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
19- Histological and Immunological Changes in Uterus During the Different Reproductive Stages at Californian Rabbit (Oryctolagus cuniculus)
(Kaliforniya Tavşanının (Oryctolagus cuniculus) Farklı Üreme Dönemlerinde Uterustaki Histolojik ve İmmunolojik Değişiklikler)
Sayfa: 137-144 MILANOVIC V, RADOVANOVIC A, VASILIJIC S, MRVIC V, MILOSEVIC B (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16008)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
20- An Evaluation of Post-Operative Urinary Incontinence in Dogs with Intramural Ectopic Ureter Treated with Neoureterocystostomy
(Neoüreterosistostomi Yöntemiyle Tedavi Edilen İntramural Ektopik Üreter Hastası Köpeklerde Postoperatif Üriner İnkontinensin Değerlendirilmesi)
Sayfa: 145-154 KARABAĞLI M (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16030)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
21- Effects of Aqueous Artichoke (Cynara scolymus) Leaf Extract on Hepatic Damage Generated by Alpha-Amanitine
(Alfa-Amanitin İle Oluşturulmuş Karaciğer Hasari Üzerine Enginar (Cynara scolymus) Sulu Yaprak Ekstresinin Etkileri)
Sayfa: 155-160 KAYMAZ MB, KANDEMİR FM, PAMUKÇU E, ERÖKSÜZ Y, ÖZDEMİR N (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16094)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
22- Molecular Detection of Theileria equi and Babesia caballi Infections in Horses by PCR Method in Iran
(İran’daki Atlarda Theileria equi ve Babesia caballi Enfeksiyonlarının PCR Yöntemi İle Moleküler Tayini)
Sayfa: 161-164 HOSSEINI SR, TAKTAZ-HAFSHEJANI T, KHAMESIPOUR F (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15776)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
23- Some Physiological, Hematological Values and ANAE-Positive Lymphocyte Rations of Domestic Donkeys (Equus asinus) in Kyrgyzstan
(Kırgızistan’da Barındırılan Evcil Eşeklerde (Equus asinus) Bazı Fizyolojik ve Hematolojik Değerler ile ANAE Pozitif Lenfosit Oranının Belirlenmesi)
Sayfa: 165-168 KISADERE I, KADYRALIEVA N, CIHAN H, SUR E, DONMEZ N, ORUC E (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15784)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
24- Influence of in ovo Inoculation of Probiotic Strains on the Jejunal Goblet Cell Counts and Morphometry in Peri- and Post-hatching Chicks
(Kuluçkadan Çıkış Öncesi ve Sonrası Civcivlerde Probiyotik Suşlarının in ovo Inokulasyonunun Jejunal Goblet Hücre Sayısı ve Morfometrisi Üzerine Etkisi)
Sayfa: 169-172 MAJIDI-MOSLEH A, SADEGHI AA, MOUSAVI SN, CHAMANI M, ZAREI A (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15880)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
25- Immunohistochemical Diagnosis of Pseudorabies (Aujeszky’s Disease) in a Cow in Van, Turkey
(Van’da Bir İnekte Yalancı Kuduz (Aujeszky) Hastalığının İmmunohistokimyasal Teşhisi)
Sayfa: 173-176 YILDIRIM S, ÖZKAN C, YENER Z, ÇETİN M, KOZAT S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16071)
[Full Text PDF] [PDF with Link]