ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2016 (NOVEMBER - DECEMBER) [Journal PDF]

VOLUME: 22 ISSUE: 6

1- The Effect of Microwave Heating on the Some Quality Properties and Shelf Life of Yoghurt
(Mikrodalga Isıtma Uygulamasının Yoğurdun Raf Ömrü ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi)
Pages: 809-814 TURGUT T (DOI: 10.9775/kvfd.2016.14875)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
2- Effect of Rapamycin on Maternal Aggression in Rats
(Sıçanlarda Rapamisinin Maternal Agresyon Üzerine Etkisi)
Pages: 815-822 BEYAZCICEK O, ANKARALI S, BEYAZCICEK E, ANKARALI H, DEMIR S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15336)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
3- Effect of Quercetin on Cortisol and Oxytocin Levels, Oxytocin Receptor Gene Expression and Morphometry of Uterus in Rats Exposed to Bisphenol A
(Bisfenol A Verilen Ratlarda Kuersetinin Kortizol ve Oksitosin Seviyeleri İle Oksitosin Reseptör Gen Ekspresyonu ve Uterus Morfometrisi Üzerine Etkileri)
Pages: 823-828 JAMEI M, SADEGHI AA (DOI: 10.9775/kvfd.2016-15397)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
4- A New Flap Model in the Treatment of Non-Healing Elbow Wounds in Dogs: The Island Arterial Composite Flap Comprising the Skin Originating from the Thoracodorsal Artery, the Cutaneous Trunci Muscle and Fascia of the Latissimus Dorsi Muscle
(Köpeklerde İyileşmeyen Dirsek Yaralarının Sağaltımında Yeni Bir Flep Modeli: Torakodorsal Arter Kökenli Deri, Cutaneöz Trunci Kası ve Latissimus Dorsi Kası Fasyasını İçeren Ada Arteriyel Kompozit Flebi)
Pages: 829-835 ÖZER K, KARABAĞLI M, UĞURLU K (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15425)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
5- Effects of Pyometra on Some Oxidative Stress Parameters, Inflammatory Mediators and Neutrophil Segmentation in Bitches
(Köpeklerde Pyometranın Bazı Oksidatif Stres Parametreleri, İnflamatorik Mediyatörler ve Nötrofil Segmentasyonu Üzerine Etkileri)
Pages: 837-846 TOYDEMİR KARABULUT TSF, İNAL GÜLTEKİN G, ATEŞ A, TURNA YILMAZ Ö, ENGİNLER SÖ, KIRŞAN İ, ERDOĞAN BAMAÇ Ö, ARUN SS, DEMİRTAŞ B (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15443)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
6- Detection of Diacylglycerol Acyltransferase 1 (DGAT1) Gene Polymorphism in Imroz and Chios Sheep Breeds in Turkey Using PCR-RFLP Method
(Türkiye’deki Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarında Diacylglycerol Acyltransferase 1 (DGAT1) Gen Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi İle Belirlenmesi)
Pages: 847-852 CERİT H, DEMİR H (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15471)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
7- The Effectiveness of Patellar Anti-rotational Suture Techniques on Treatment of Lateral Patellar Luxation in Calves
(Buzağılarda Lateral Patellar Lukzasyon Tedavisinde Patellar Antirotasyonel Dikiş Tekniğinin Etkinliği)
Sayfa: 853-857 BELGE A, YAYGINGUL R, SARIERLER M, BOZKAN TATLI Z, DERINCEGOZ OO, KILIC N (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15483)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
8- Effects of Different Fixative Solutions on Kidney Volume
(Farklı Tespit Solüsyonlarının Böbrek Hacmi Üzerine Etkileri)
Pages: 859-864 GEZER İNCE N, PAZVANT G, GÜRSEL FE, ONAR V, KAHVECİOĞLU KO (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15492)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
9- The Effects of Vitamin E on Antioxidant Enzyme Activity in HepG2 Cells
(Vitamin E’nin HepG2 Hücrelerinde Antioksidan Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri)
Pages: 865-869 BALKAN BM, KISMALI G, ALPAY M, SAYINER S, TURAN D, BALKAN AB, SALMANOĞLU B, KARAGÜL H, SEL T (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15499)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
10- Acute Effects of N-Acetylcysteine on Total Antioxidant Capacity, Total Oxidant Capacity, Nitric Oxide Level and Gammaglutamyl Transpeptidase Activity in Rabbits
(Tavşanlarda N-Asetil Sisteinin Total Antioksidan Kapasite, Total Oksidan Kapasite, Nitrik Oksit Düzeyleri ve Gamaglutamil Transpeptidaz Aktivitesi Üzerine Akut Etkileri)
Pages: 871-875 ATAKISI E, TOPCU B, YILDIZ DALGINLI K, GULMEZ C, ATAKISI O (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15518)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
11- Localisation of Estrogen Receptor Alpha and Progesterone Receptor B in Goat Ovaries During Breeding and Non-Breeding Season
(Keçi Ovaryumunda Üreme Sezonu İçinde ve Dışında Östrojen Reseptör alfa ve Progesteron Reseptör B’nin Lokalizasyonu)
Pages: 877-882 USLU S, YÖRÜK M, MİS L, COMBA B (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15557)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
12- Effect of N-Acetylcysteine (NAC) on Post-thaw Semen Quality of Tushin Rams
(N-Asetilsistein (NAC)’in Dondurulmuş-Çözdürülmüş Tuj Koçu Spermasının Kalitesi Üzerine Etkisi)
Pages: 883-887 ARI UÇ, KULAKSIZ R, ÖZTÜRKLER Y, LEHİMCİOĞLU NC, YILDIZ S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15558)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
13- Heavy Metal Levels in Farmed and Wild Fishes of Aegean Sea and Assessment of Potential Risks to Human Health
(Ege Denizi Vahşi ve Çiftlik Balıklarının Ağır Metal Düzeyleri ve İnsan Sağlığı Üzerine Potansiyel Risklerinin Değerlendirilmesi)
Pages: 889-894 YİPEL M, TÜRK E, TEKELİ İO, OĞUZ H (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15576)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
14- Alternatif Kaba Yem Kaynağı Olarak Şarapçılık Endüstrisi Üzüm Atıklarının İn Vitro Gerçek Sindirilebilirlikleri ve Nispi Yem Değerlerinin Belirlenmesi
(Determination of In Vitro True Digestibilities and Relative Feed Values of Wine Industry Grape Residues as Alternative Feed Source)
Pages: 895-901 KILIÇ Ü, ABDIVALI MA (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15617)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
15- Effects of Thymoquinone on Cortisol Level, Blood Antioxidant Parameters and Capacity in Broiler Chickens under Oxidative Stress
(Oksidatif Stres Altındaki Broiler Tavuklarda Timokuinon Uygulamasının Kortizol Seviyesi, Kan Antioksidan Parametreleri ve Kapasitesi Üzerine Etkileri)
Pages: 903-908 RASTAD A, SADEGHI AA, CHAMANI M, SHAWRANG P (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15618)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
16- Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Salmonella in Rendered Animal Products Used in Poultry Feed in Turkey
(Türkiye’de Kanatlı Yemlerinde Kullanılan Rendering Ürünlerde Salmonella Varlığı ve Bunların Antimikrobiyal Duyarlılığı)
Pages: 909-916 KUTAY HC, DÜMEN E, KESER O, BİLGİN AŞ, ERGİN S, KOCABAĞLI N (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15657)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
17- Effect of Melatonin on Catalase Enzyme in Mouse Kidney Tissue
(Melatoninin Fare Böbrek Dokusunda Katalaz Enzimi Üzerine Etkisi)
Pages: 917-922 KORAL TAŞÇI S, DEPREM T, BİNGÖL SA, ELİŞ YILDIZ S, ASLAN Ş (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15659)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
18- Somatic Cloning in Cats Using MI or MII Oocytes
(Kedilerde MI ve MII Oositleri Kullanilarak Somatik Klonlama)
Pages: 923-928 EVECEN M, PABUCCUOĞLU S, DEMİR K, YAĞCIOĞLU S, CAN A, ERTÜRK E, SANDAL Aİ, ARICI R, ÖZTÜRK G, AK K, BİRLER S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15665)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
19- Protective Effect of Dandelion (Taraxacum officinale) Extract Against Gentamicin-Induced Reproductive Damage in Male Rats
(Erkek Ratlarda Gentamisinin İndüklediği Üreme Hasarına Karşı Karahindiba (Taraxatum officinale) Ekstresinin Koruyucu Etkisi)
Pages: 929-936 ÖMÜR AD, KANDEMİR FM, APAYDIN YILDIRIM B, AKMAN O, AKTAŞ ŞENOCAK E, ELDUTAR E, AKSU EH (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15666)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
20- Comparison Between Goose (Anser anser) and Chicken (Gallus gallus domesticus) Eggshells During Embryonic Development by Scanning Electron Microscopy
(Kaz (Anser anser) ve Tavuk (Gallus gallus domesticus) Yumurta Kabuğunun Embriyonik Gelişim Sırasında Taramalı Elektron Mikroskop ile Karşılaştırılması)
Pages: 937-943 BİNGÖL SA, DEPREM T, KARADAĞ SARI E, KORAL TAŞÇI S, ASLAN Ş (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15668)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
21- Morphometric Evaluation of Chinchillas (Chinchilla lanigera) Femur with Different Modelling Techniques
(Chinchilla (Chinchilla lanigera) Femur’unun Farklı Modelleme Teknikleri ile Morfometrik Değerlendirilmesi)
Pages: 945-951 ÖZKADİF S, VARLIK A, KALAYCI İ, EKEN E (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15683)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
22- Role of Antibiotic in Drug Resistance and Integrons Prevalence in Escherichia coli Isolated from Human and Animal Specimens
(İnsan ve Hayvan Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli’nin İlaç Direnci ve İntegronların Yaygınlığında Antibiyotik Rolü)
Pages: 953-959 KHEIRI R, RANJBAR R, KHAMESIPOUR F, AKHTARI L (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15684)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
23- B-mode Echotexture Analysis and Color Doppler Sonography in Canine Mammary Tumors
(Köpek Meme Tümörlerinde B-Mode Ekodesen Analizi ve Renkli Doppler Ultrasonografi)
Pages: 961-969 MÜLAZIMOĞLU SB, BECERİKLİSOY HB, SCHÄFER-SOMI S, KAYA M, BUMİN A, ÖZENÇ E, GÜLTİKEN N, KANCA H, GÜNEN MZ, KUTSAL O, EMRE B, EVANGELOS K, ASLAN S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15686)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
24- Complete Genome Sequence of a Novel Duck Parvovirus Isolated in Fujian, China
(Çin’in Fujian Bölgesinde İzole Edilen Yeni Bir Ördek Parvovirus’unun Tüm Genom Sekansı)
Pages: 971-975 WAN CH, FU QL, CHEN CT, CHEN HM, CHENG LF, FU GH, SHI SH, LIU RC, LIN QQ, YU H (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15454)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
25- Echocardiographic, Magnetic Resonance Angiography and Pathologic Results of an Iliac Arterial Thromboembolism (Saddle Thrombus) in a Cat
(Bir Kedide İliak Arteryal Tromboembolizmin (Saddle Trombus) Ekokardiyografik, Magnetik Rezonans Anjiografi ve Patolojik Bulguları)
Pages: 977-978 SALCI H, KOCATÜRK M, İPEK V, ÇETİN M, KAHRAMAN MM, YILMAZ Z (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16579)
[Full Text PDF] [PDF with Link]