ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2016 (JULY - AUGUST) [Journal PDF]

VOLUME: 22 ISSUE: 4

1- Pernicious Anemia Due to Cobalamin Deficiency in Dogs with Helicobacter Gastritis
(Helicobacter Gastritisli Köpeklerde Kobalamin Eksikliğine Bağlı Pernisiyöz Anemi)
Pages: 479-483 DALĞIN D, MERAL Y, UÇAK SEMİRGİN S (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14508)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
2- Comparison of the Common Immunogenic Protein Components of Pasteurella multocida Serotypes B:2 and B: 3,4
(Pasteurella multocida B:2 ve B:3,4 Serotiplerinin Ortak İmmunojenik Protein Komponentlerinin Karşılaştırılması)
Pages: 485-491 GHANI RA, KHATTAK NA, SAQLAIN M, ASAD MJ, KHANUM A, NAQVI SMS, RAJA GK (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14674)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
3- The Importance of Ejaculate Volume for the Physical Parameters of Ejaculates and Sperm Morphology of Hypor Boars
(Hypor Domuzlarında Sperm Morfolojisi ve Ejakülatların Fiziksel Özellikleri Yönünden Ejakülat Hacminin Önemi)
Pages: 493-501 GÓRSKI K, KONDRACKI S, WYSOKIŃSKA A, NAZARUK A (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14772)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
4- Development and Preliminary Application of an Indirect ELISA to Detect Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus Using Recombinant Glycoprotein D of IBRV Strain SD
(Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis Virusun Tespitinde IBRV Suş SD Rekombinant Glikoprotein D Kullanılarak İndirekt ELISA Yönteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması)
Pages: 503-509 SONG L, ZHANG H, HOU P, WANG H, ZHAO G, XIA X, HE H (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14890)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
5- The Protective Effects of L-Carnitine Against Lead (II) Acetate Toxicity in Capoeta capoeta (Guldensteadt 1773)
(Capoeta capoeta (Guldensteadt 1773)’larda Kurşun (II) Asetat Toksisitesine Karşı L-Karnitinin Koruyucu Etkileri)
Pages: 511-518 YILMAZ M, KOÇ E, ATAKİŞİ O, HARMANKAYA A, ERSAN Y, KARAMAN M, ÇİTİL M (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14942)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
6- Hidrazon Yapısındaki On Farklı Bileşiğin Antileishmanial Aktivitesinin Araştırılması
(Investigation of Anti-leishmanial Activity of the Ten Different Hydrazone Derivatives)
Pages: 519-524 DİREKEL Ş, KARAMAN Ü, TEZCAN S, UTKU S, ASLAN G, UYSAL M, ŞAHİN MF, DELİALİOĞLU N, ÜLGER M, EMEKDAŞ G
(DOI: 10.9775/kvfd.2016.14967)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
7- The Prevalence of Clinical Coccidiosis and the Estimation of the Costs of Disease Control and Treatment in Broiler Production
(Broiler Üretiminde Klinik Koksidiyozisin Prevalansı ve Hastalık Kontrol ve Tedavi Maliyetlerinin Tahmini)
Pages: 525-528 ÇİÇEK H, ÇİÇEK H, KELEŞ H, TANDOĞAN M, ESER M (DOI: 10.9775/kvfd.2016.14973)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
8- First Molecular Characterization of Raphidascaris acus Bloch, 1779 (Nematoda: Anisakidae) from European eels (Anguilla anguilla Linnaeus, 1758) Caught off the Aegean Region Streams, Turkey
(Ege Bölgesi Akarsularında Yakalanan Avrupa Yılan Balıklarında (Anguilla anguilla Linnaeus, 1758) Raphidascaris acus Bloch, 1779 (Nematoda: Anisakidae)’un İlk Moleküler Karakterizasyonu)
Pages: 529-532 ŞİMŞEK E, ÇİLOĞLU A, AYPAK S, YILDIRIM A, ALDEMİR OS, ÜNLÜ AH, PEKMEZCİ GZ (DOI: 10.9775/kvfd.2016.14980)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
9- The Effect of β-carotene on Acute Phase Response in Diethylnitrosamine Given Rabbits
(Dietilnitrozamin Verilen Tavşanlarda β-karotenin Akut Faz Yanıta Etkisi)
Pages: 533-537 MERHAN O, ÖZCAN A, ATAKİŞİ E, ÖĞÜN M, KÜKÜRT A (DOI: 10.9775/kvfd.2016.14995)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
10- Effects of Borax on Inflammation, Haematological Parameters and Total Oxidant-Antioxidant Status in Rats Applied 3-Methylcholanthrene
(3-Metilkolatren Uygulanan Sıçanlarda Boraksın İnflamasyon, Hematolojik Parametreler ve Total Oksidan-Antioksidan Durumlar Üzerine Etkileri)
Pages: 539-544 COMBA B, OTO G, MİS L, ÖZDEMİR H, COMBA A (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15001)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
11- Serum Concentrations of Anti-Müllerian Hormone and its Expression in the Remnant Ovarian Tissue of Rats with Experimentally Induced Ovarian Remnant Syndrome
(Deneysel Olarak Ovaryum Kalıntısı Sendromu Oluşturulan Ratlarda Serum Anti-Müllerian Hormon Konsantrasyonu ve Kalıntı Ovaryum Dokusunda AMH mRNA Ekspresyonu)
Pages: 545-550 ANADOL E, YAR SAĞLAM AS, YARIM GF, GÜLTİKEN N (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15006)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
12- Anticoccidal Efficacy of Usnic Acid in Broilers
(Usnik Asitin Broylerlerdeki Anticoccidial Etkinliği)
Pages: 551-556 GUVEN E, AVCIOGLU H, ASLAN A, HAYIRLI A (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15008)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
13- PCR Detection of Soy Protein in Ready to Eat Meat Doners
(Tüketime Hazır Dönerlerde PCR ile Soya Proteininin Aranması)
Pages: 557-560 MURATOGLU K, YILMAZ EKER F, OZGEN ARUN O (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15020)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
14- Prevalence of Cartilage Erosion in Canine Patellar Luxation and Gene Expression in Affected Joints
(Köpeklerde Patellar Luksasyonda Kıkırdak Erozyonunun Prevalansı ve Etkilenmiş Eklemlerdeki Gen Ekspresyonu)
Pages: 561-570 BOONSRI B, PRADIT W, SOONTORNVIPART K, YANO T, CHOMDEJ S, ONGCHAI S, NGANVONGPANIT K
(DOI: 10.9775/kvfd.2016.15036)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
15- Identification of Genetic Variation of Melatonin Receptor 1A (MTNR1A) Gene in Kıvırcık Breed Ewes by MnlI and RsaI Restriction Enzymes
(Kıvırcık Irkı Koyunlarda Melatonin Reseptör 1A (MTNR1A) Geninin MnlI ve RsaI Restriksiyon Enzimleri ile Genetik Varyasyonunun Belirlenmesi)
Pages: 571-576 AVANUS K, ALTINEL A (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15089)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
16- Effects of Milk Thistle (Silybum marianum) Seed Supplementation to High-Calorie Basal Diets of Quails on Egg Production, Egg Quality Traits, Hatchability and Oxidative Stress Parameters
(Yüksek Kalorili Bıldırcın Karma Yemlerine Deve Dikeni (Silybum marianum) Tohumu İlavesinin Yumurta Verimi, Yumurta Kalite Özellikleri, Kuluçka Randımanı ve Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkisi)
Pages: 577-584 ERİŞİR Z, İFLAZOĞLU MUTLU S, ŞİMŞEK ÜG, ÇİFTÇİ M, AZMAN MA, BENZER F, ERİŞİR M (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15105)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
17- The Relationship Between von Willebrand Factor Gene and von Willebrand Factor Antigen Levels in Dogs
(Köpeklerde von Willebrand Faktör Antijen Seviyesi ve von Willebrand Faktör Geni Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi)
Pages: 585-590 ASLAN Ö, ARSLAN K, KELEŞ İ, AKYÜZ B, ULUSAN M, İLGAR EG, AKÇAY A (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15106)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
18- Detection of Extended-spectrum β-lactamase and AmpC β-lactamase Producing Escherichia coli Isolates from Chickens
(Tavuklarda Genişlemiş Spektrumlu β-laktamaz ve AmpC β-laktamaz üreten Escherichia coli İzolatlarının Saptanması)
Pages: 591-596 BAŞARAN KAHRAMAN B, DİREN SIĞIRCI B, ÇELİK B, GÜMÜŞ B, METİNER K, ADIGÜZEL MC, BAĞCIGİL AF, İKİZ S, ÖZGÜR NY, AK S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15121)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
19- The Effect of Decompression on the Treatment of Chronic Constriction Injury in Peripheral Nerve
(Periferik Sinirde Kronik Konstrüksiyon Hasarı Tedavisi Üzerine Dekompresyonun Etkisi)
Pages: 597-604 ÖZATİK O, KOÇMAN AE, DAĞ İ, KÖSE AA, MUSMUL A, ŞENGEL T (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15126)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
20- Protective Effect of Morinda citrifolia (Noni) on 3-methyl-4-nitrophenol-induced Injury in Rat Testes
(Sıçan Testisinde 3-Metil-4-Nitrofenol İle Oluşturulan Hasara Karşı Morinda citrifolia (Noni)’nın Koruyucu Etkisi)
Pages: 605-611 YİĞİT F, İKİTİMUR-ARMUTAK Eİ, ESENER OBB, GÜREL GÜREVİN E, İŞBILEN BAŞOK B, ULKAY MB, AKTAŞ A
(DOI: 10.9775/kvfd.2016.15163)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
21- The Effects of Cyclical Higher Incubation Temperatures on Body and Organs Weights, Thyroid Hormones and HSP70 Gene Expression of Newly Hatched Broiler Chicks
(Yumurtadan Yeni Çıkmış Broiler Civcivlerde Döngüsel Yüksek İnkübasyon (Kuluçka) Sıcaklıklarının Vücut ve Organ Ağırlıkları, Tiroit Hormonları ve HSP70 Gen Ekspresyonu Üzerine Etkileri)
Pages: 613-618 AMINOROAYA K, SADEGHI AA, ANSARI-PIRSARAEI Z, KASHA N (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15213)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
22- Comparative Analysis of Aflatoxin M1 in Marketed Butter by ELISA and HPLC
(Tereyağlarında Aflatoksin M1 düzeylerinin ELISA ve HPLC İle Karşılaştırmalı Analizi)
Pages: 619-621 AKSOY A, ATMACA E, YAZICI F, GÜVENÇ D, GÜL O, DERVİŞOĞLU M (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15115)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
23- Marbofloxacin Overdose: The Culprit for Acute Blindness in a Dog
(Aşırı Doz Marbofloksasin: Bir Köpekte Akut Körlük İçin Olağan Şüpheli)
Pages: 623-626 AKIN İ, KARADEMİR Ü, BELGE A, BALIKÇI C, URAL K (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15062)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
24- Amorphus globosus in a White Galloway Cattle
(Beyaz Galloway Sığırda Amorphus globosus Olgusu)
Pages: 627-630 USTA Z, JACOBSEN B, GOTTSCHALK M, DISTL O (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15200)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
25- How Can Better Anaesthetic Combinations Be Performed? A Review of Current Knowledge
(Nasıl Daha İyi Anestezi Kombinasyonları Yapılabilir? Güncel Bilgilerin İncelenmesi)
Pages: 631-638 PEKCAN Z (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15111)
[Full Text PDF] [PDF with Link]