ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2016 (MAY - JUNE) [Journal PDF]

VOLUME: 22 ISSUE: 3

1- Serum and Saliva Sialic Acid and Oxidative Stress Parameters Changes in Bulls with Foot and Mouth Disease
(Şap Hastalıklı Boğalarda Serum ve Salya Sialik Asit ve Oksidatif Stres Parametrelerindeki Değişiklikler)
Pages: 321-325 UZLU E, KARAPEHLİVAN M, ERDOĞAN HM, KIZILTEPE Ş, ERKILIÇ EE, DEVECİ HA, GÖKÇE E, KAYA İ, ÇİTİL M
(DOI: 10.9775/kvfd.2015.13114)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
2- Prediction of Weights and Percentages of Retail Cuts in Holstein Bull Carcasses
(Holştayn Tosun Karkaslarında Perakende Parça Ağırlık ve Oranlarının Tahmini)
Pages: 327-331 ÇİÇEK H, TANDOĞAN M, KARA R (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14553)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
3- Immunohistochemical Distribituon of COX-1, COX-2, and TGFβ-1 in the Duodenum of Rats Treated with Capsaicin
(Capsaicin Uygulanan Sıçanların Duodenumda COX-1, COX-2 ve TGFβ-1’in İmmünohistokimyasal Dağılımı)
Pages: 333-338 BAKIR B, ELİŞ YILDIZ S, KARADAĞ SARI E, ASKER H, NAZLI M (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14559)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
4- MHC-DRB1/DQB1 Genes Polymorphism and Its Association with Resistance to Cystic Echinococcosis in Chinese Merino Sheep
(MHC-DRB1/DQB1 Gen Polimorfizmi ve Çin Merinos Koyununda Kistik Echinococcosise Dirençle İlişkisi)
Pages: 339-346 SHEN H, WANG Z, WANG X, ZHANG Y, JIANG S, LI X, JIA B (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14580)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
5- Effects of Dietary Soapwort Extract Supplementation on Laying Performance, Blood Biochemical Parameters, Fatty Acid Profile of Breast Meat and Antioxidative Potential of Liver and Heart Tissues in Cold Stressed Laying Japanese Quail
(Soğuk Stresine Maruz Bırakılan Japon Bıldırcınlarında Diyete İlave Edilen Çöven Ekstraktının Yumurtlama Performansı, Kan Biyokimyasal Parametreleri, Göğüs Eti Yağ Asidi Profili İle Karaciğer ve Kalp Dokusu Antioksidatif Potansiyeli Üzerine Etkisi)
Pages: 347-354 ÇİFTÇİ M, DALKILIÇ B, ŞİMŞEK ÜG, AZMAN MA, ERİŞİR Z, ÖZÇELİK M, YILMAZ Ö, İFLAZOĞLU MUTLU S, TERLEMEZ F,
BAHŞİ M (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14626)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
6- Analysis of Cytidine Monophospho-N-Acetylneuraminic Acid Hydroxylase (CMAH) Gene Related to Neonatal Isoerythrolysis in Stray Cats of Izmir, Turkey
(Türkiye, İzmir Sokak Kedilerinde Neonatal İzoeritrolizisle İlişkili Sitidin Monofosfat-N-Asetilnöraminik Asit Hidroksilaz (CMAH) Geninin Analizi)
Pages: 355-359 CAN H, ATALAY ŞAHAR E, DÖŞKAYA M, ÖZDEMİR HG, CANER A, DEĞİRMENCİ DÖŞKAYA A, GÜRÜZ Y, ÜN C
(DOI: 10.9775/kvfd.2015.14637)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
7- Non-Genetic Factors Affecting Milk Yield, Composition and Somatic Cell Count in Hungarian Holstein Cows
(Macar Siyah Alaca İneklerinde Süt Verimi, Bileşimi ve Somatik Hücre Sayısını Etkileyen Genetik Olmayan Faktörler)
Pages: 361-366 MİKÓNÉ JÓNÁS E, ATASEVER S, GRÁFF M, ERDEM H (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14672)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
8- Evaluation of Serum Haptoglobin, Ceruloplasmin and Pseudocholinesterase Levels in Cows with Botu
(Botulismuslu İneklerde Serum Haptoglobulin, Seruloplazmin ve Pseudokolinesteraz Seviyelerinin Değerlendirilmesi)
Pages: 367-371 AYTEKİN İ, KAYA F, ATALAY H (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14695)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
9- Effects of Chromium (III) Picolinate and Chromium (III) Picolinate Nanoparticles Supplementation on Growth Performance, Organs Weight and Immune Function in Cyclic Heat Stressed Broiler Chickens
(Krom (III) Pikolinat ve Krom (III) Pikolinat Nanopartikül Katkısının Siklik Isı Stresine Maruz Kalan Broiler Civcivlerde Büyüme Performansı, Organ Ağırlığı ve Bağışıklık Fonksiyonları Üzerine Etkileri)
Pages: 373-380 HAMIDI O, CHAMANI M, GHAHRI H, SADEGHI AA, MALEKINEJAD H (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14736)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
10- Increased Expressions of eNOS and iNOS Correlate with Apoptosis of Diabetic Nephropathy in Streptozotocin-induced Type 1 Diabetic Rats
(Streptozotosin Kaynaklı Tip 1 Diyabetik Sıçanlarda Meydana Gelen Nefropatilerde Artan eNOS ve iNOS Sunumlarının Apoptozisle İlişkilendirilmesi)
Pages: 381-390 DİNÇEL GÇ, YILDIRIM S (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14778)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
11- More than an Uterotonic Agent: Oxytocin Prevents Peritoneal Adhesion
(Uterotonik Bir Ajandan Fazlası: Oksitosin Postoperatif Adezyonları Önlüyor)
Pages: 391-395 IŞIK H, ŞAHBAZ A, AYNIOĞLU Ö, BAYAR ÖZMEN Ü, CENGİL O, DOĞAN GÜN B (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14795)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
12- Investigation of Salmonella spp. and Listeria monocytogenes in Seafood by Cultural Methods and PCR
(Deniz Ürünlerinde Salmonella spp. ve Listeria monocytogenes Varlığının Kültürel Metotlar ve PCR İle Araştırılması)
Pages: 397-401 İKİZ S, DÜMEN E, BAŞARAN KAHRAMAN B, BAYRAKAL GM, KAHRAMAN T, ERGİN S (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14808)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
13- The Protective Effect of Kefir on Carbon Tetrachloride-induced Histopathological Changes in the Livers of Rats
(Karbon Tetraklorüre Bağlı Ratların Karaciğerinde Oluşan Histopatolojik Değişikliklere Karşı Kefirin Koruyucu Etkisi)
Pages: 403-408 ÖZSOY ŞY (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14825)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
14- Konya Bölümü Folklorik Veteriner Hekimliğinde Ruminantlarda Doğum Bilgisi ve Jinekoloji
(Obstetrics and Gynecology of Ruminants at Folkloric Veterinary Medicine in Konya Region)
Pages: 409-415 SİNMEZ ÇÇ, YAŞAR A (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14853)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
15- Tumour Necrosis Factor-alpha, Haptoglobin, Serum Amyloid A and Neopterin Levels in Cattle with Lumpy Skin Disease
(Lumpy Skin Disease’li Sığırlarda Tümör Nekroz Faktör-alfa, Haptoglobin, Serum Amiloid A ve Neopterin Düzeyleri)
Pages: 417-424 BAŞBUĞ O, AĞAOĞLU ZT, TUZCU N, COŞKUN A, AYDOĞDU U, YIĞIN A (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14896)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
16- Interdental and Interfragmentary Stabilisation (IAIS) of Mandibular Symphysis Separations and Parasymphyseal Fractures in Cats: A New Technique
(Kedilerde Symphisis Mandibula Ayrılmalarının ve Parasymphiseal Kırıkların Sağaltımında İnterdental ve İnterfragmenter Stabilizasyon (İVİS): Yeni Bir Teknik)
Pages: 425-429 ÖZER K, KARABAĞLI M, KARABAĞLI G (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14899)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
17- Textural Properties of Fat - Reduced Sucuk with Orange Fiber
(Portakal Lifli Yağı - Azaltılmış Sucuğun Tekstürel Özellikleri)
Pages: 431-435 YALINKILIÇ B, ŞİŞİK OĞRAŞ ŞŞ, KABAN G, KARAOĞLU MM, KAYA M (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14909)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
18- The Effect of Borax on Some Energy Metabolites in Dairy Cows during the Transition Period
(Geçiş Dönemi Süt İneklerinde Bazı Enerji Metabolitlerinin Üzerine Boraksın Etkisi)
Pages: 437-442 ÖĞÜN M, MERHAN O, KÜKÜRT A, KURU M, KARAPEHLİVAN M (DOI: 10.9775/kvfd.2016.14965)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
19- Characterization and Distribution of Salmonella spp. Isolated from Poultry Slaughterhouse-processingin Shandong Province
(Shandong Eyaletindeki Kanatlı Hayvan Kesimhanelerinden İzole Edilen Salmonella spp.’nin Karakterizasyonu ve Yaygınlığı)
Pages: 443-450 GAI W, WANG J, WANG J, CUI Z, QU Z, HONG J, CUI J, DU X, HUANG X, CAO X, ZHAO J (DOI: 10.9775/kvfd.2016.14974)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
20- Effect of Tween 80 on Conjugated Linoleic Acid Production by Lactobacillus Strains in Reconstituted Skim Milk Powder
(Lactobacillus Suşlarının Rekonstitüe Yağsız Süt Tozunda Konjuge Linoleik Asit Üretimine Tween 80’in Etkisi)
Pages: 451-455 TORLAK E, YALÇIN S, ERCİ F (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14445)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
21- The Effect of Different Storage Temperatures and Times on the Viability of Helicobacter pullorum
(Helicobacter pullorum’un Değişik Isılarda ve Sürelerde Dayanıklılığının Belirlenmesi)
Pages: 457-459 BAŞARAN KAHRAMAN B, METİNER K, DİREN SIĞIRCI B, ÇELİK B, ADIGÜZEL MC, BAĞCIGİL AF, İKİZ S, ÖZGÜR NY,
AK S (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14566)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
22- Candida Mastitis in Dairy Cattle with Molecular Detection of Candida albicans
(Candida albicans’ın Moleküler Tespiti İle Sütçü İneklerde Candida Mastitisi)
Pages: 461-464 ELDESOUKY I, MOHAMED N, KHALAF D, SALAMA A, ELSIFY A, OMBARAK R, EL-BALLAL S, EFFAT M, AL SHABRAWY M
(DOI: 10.9775/kvfd.2015.14843)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
23- The Effect of Deslorelin Acetate in the Treatment of Persistent Urinary Incontinence after Operation of Ectopic Ureter in a Golden Retriever Bitch
(Bir Dişi Golden Retrieverda Ektopik Üreter Operasyonu Sonrası Kalıcı Üriner İnkontinensin Tedavisinde Deslorelin Asetatın Etkisi)
Pages: 465-468 GÜLTEKİN Ç, ÖZGENCİL E, SEYREK-İNTAŞ D (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14628)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
24- Dermoid Cyst Penetrating the Abdominal Cavity in a Persian Cat
(Bir İran Kedisinde Abdominal Boşlukla İlişkili Dermoid Kist)
Pages: 469-472 İPEK V, CANPOLAT E (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14876)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
25- A Case of Tuberculosis in a Free-living Long-legged Buzzard (Buteo rufinus)
(Doğada Serbest Yaşayan Bir Uzun Bacaklı Şahinde (Buteo rufinus) Tuberküloz Olgusu)
Pages: 473-476 ÖZEN H, KARAMAN M, DAĞ S, KARAKURT E, AKBULUT Y (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14888)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
26- Thromboelastographic Evaluation of Coagulation in a Dog with Anticoagulant Rodenticide Intoxication
(Antikoagülant Rodentisit Zehirlenmesi Olan Bir Köpekte Koagülasyonun Tromboelastografik Olarak Değerlendirilmesi)
Pages: 477-478 ERALP İNAN O, KOCATÜRK M, MECİTOĞLU Z, YILMAZ Z (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14666)
[Full Text PDF] [PDF with Link]