ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2016 (MARCH - APRIL) [Journal PDF]

VOLUME: 22 ISSUE: 2

1- The Effects of Increase in Threonine to Lysine Ratio on Performance, Blood Parameters and Humoral Immune Responses of Male Broiler Chickens Challenged with Salmonella
(Salmonella’ya Maruz Kalan Erkek Broyler Piliçlerde Threonine- Lysine Oranındaki Artışın Performans, Kan Parametreleri ve Humoral İmmun Tepki Üzerine Etkileri)
Pages: 165-172 VALIZADE MR, SADEGHI AA, CHAMANI M, SHAWRANG P, KASHAN N (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12002)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
2- Evaluation of Lead, Cadmium, Arsenic and Mercury Heavy Metal Residues in Fish, Shrimp and Lobster Samples from Persian Gulf
(Basra Körfezindeki Balık, Karides ve Istakoz Örneklerinde Kurşun, Kadmiyum, Arsenik ve Civa Ağır Metal Seviyelerinin Değerlendirilmesi)
Pages: 173-178 RAHIMI E, GHEYSARI E (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13801)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
3- Determination of Potential Biomarker among Plasma Sphingosine-1-Phosphate, Total Sialic Acid and Adenosine Deaminase in Cattle with Naturally Infected Liver Cystic Echinococcosis
(Doğal Enfekte Karaciğer Kistik Ekinokokozisli Sığırlarda Plazma Sfingosin-1-fosfat, Total Sialik asit ve Adenozindeaminaz Arasından Potansiyel Biomarkerın Belirlenmesi)
Pages: 179-183 VAKILI A, AZIMZADEH K, RASOULI S (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14027)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
4- Semen Characteristics and Cardiac Enzymes in Healthy Male Cats Fed with Commercial Cat Food Containing Yucca schidigera
(Yucca schidigera İçeren Ticari Kedi Mamaları ile Beslenen Sağlıklı Erkek Kedilerde Sperma Özellikleri ve Kardiyak Enzim Analizleri)
Pages: 185-190 AYDIN VURAL H, BARAN A, BALCI H (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14051)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
5- Critical Thresholds of Nonesterified Fatty Acids and β-hydroxybutyrate in Transition Dairy Cows for Prediction of First Service Conception Rate
(Geçiş Dönemi Sütçü İneklerde İlk Tohumlamada Gebe Kalma Oranını Tahmin Etmede Esterlenmemiş Yağ asitleri ve β-hidroksibütirat Kritik Eşik Değerleri)
Pages: 191-195 KARIMI DEHKORDI M, KADIVAR A, TAKTAZ HAFSHEJANI T (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14065)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
6- The Distribution and Heterogeneity of Mast Cells in the Cecum of Quail (Coturnix coturnix japonica)
(Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Sekumunda Mast Hücrelerinin Dağılımı ve Heterojenitesi)
Pages: 197-202 YILDIZ M, AYDEMİR I, KUM Ş, EREN Ü (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14084)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
7- Thymoquinone, the Main Constituent of Nigella sativa, Could Impact on Adenosine A2 Receptors in Ovalbumin-sensitized Guinea Pigs
(Nigella Sativa’nın Biyoaktif Komponenti Olan Timokinon Ovalbuminle Uyarılmış Ginedomuzlarında Adenozin A2 Reseptörlerini Etkileyebilir)
Pages: 203-214 MIRZAMOHAMMADI Z, BARADARAN B, SHANEHBANDI D, KEYHANMANESH R, SHAHBAZFAR AA, PEJMAN L (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14135)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
8- The Effects of Erythropoietin on the Penicillin Induced Epileptiform Activity in Rats
(Sıçanlarda Penisilin ile Oluşturulan Epileptiform Aktivitesi Üzerine Eritropoietinin Etkileri)
Pages: 215-220 BULUR Ş, DEMİR Ş, BAHADIR A, ANKARALI S, ÖZMERDİVENLİ R, BEYAZÇİÇEK E (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14142)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
9- The Isolation of Dichelobacter nodosus and Identification by PCR from Ovine Footrot in Kars District, Turkey
(Kars Yöresi Koyunlarında Piyeten Olgularından Dichelobacter nodosus İzolasyonu ve PCR İle İdentifikasyonu)
Pages: 221-224 ÇELEBİ Ö, OTLU S, BÜYÜK F, ERMUTLU CŞ, GÜLMEZ SAĞLAM A, ÇELİK E, AKÇA D, ŞAHİN M (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14205)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
10- Effect of Piggery Microclimate on Ejaculate Performance of Artificial Insemination Boars
(Mikro Klima İklim Şartlarının Erkek Damızlık Domuzlardaki Ejekulasyon Kalitesine Etkileri)
Pages: 225-232 KOWALEWSKI D, KONDRACKI S, GÓRSKI K, BAJENA M, WYSOKIŃSKA A (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14229)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
11- Presence of Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157 and Nitrate-Nitrite Residue Levels in Turkish Traditional Fermented Meat Products (Sucuk and Pastırma)
(Geleneksel Türk Fermente Et Ürünlerinde (Sucuk ve Pastırma) Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157 ve Nitrat-Nitrit Varlığı)
Pages: 233-236 BÜYÜKÜNAL SK, ŞAKAR FŞ, TURHAN İ, ERGİNBAŞ Ç, SANDIKÇI ALTUNATMAZ S, YILMAZ AKSU F, YILMAZ EKER F, KAHRAMAN T (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14238)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
12- Isolation and Characterization of Olfactory Stem Cells from Canine Olfactory Mucosa
(Köpek Olfaktorik Mukozasindan Olfaktorik Kök Hücrelerin Izolasyonu ve Karakterizasyonu)
Pages: 237-243 ALTUNBAŞ K, YAPRAKÇI MV, ÇELİK S (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14277)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
13- RelA/p65-mediated Innate Immune Response Affecting NDV Replication in CEF
(CEF’teki NDV Replikasyonunu Etkileyen RelA/p65-güdümlü Doğal İmmun Tepki)
Pages: 245-251 WANG ZX, SUN MH, KANG YF, XIE P, REN T (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14340)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
14- Effects of Different Levels of Essential Oil Mixed (Peppermint- Thyme-Anise Oil) Supplementation in the Drinking Water on the Growth Performance, Carcass Traits and Histologic Structure of Terminal Ileum in Quails
(İçme Suyuna Farklı Düzeylerde İlave Edilen Esansiyel Yağ Karışımının (Nane-Kekik-Anason Yağı) Bıldırcınlarda Büyüme Performansı, Karkas Parametreleri ve İleumun Histolojik Yapısı Üzerine Etkileri)
Pages: 253-260 KARADAĞOĞLU Ö, ÖNK K, ŞAHİN T, BİNGÖL SA, ELMALI DA, DURNA Ö (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14390)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
15- Determination of Iron Deficiency Anemia in Helicobacter Infected Dogs
(Helikobakter Enfeksiyonlu Köpeklerde Demir Yetmezliği Anemisinin Belirlenmesi)
Pages: 261-264 MERAL Y, DALĞIN D, ÜNLÜ SÖĞÜT M (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14391)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
16- Dimetilsülfoksit İlavesi ile Farklı Şekillerde Dondurulmuş Rumen Sıvısının in vitro Sindirim Denemelerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması
(An Investigation on Usage of Frozen Rumen Fluid with Adding Dimethylsulfoxide and Different Freezing Methods for Determination of in vitro Digestibility)
Pages: 265-271 DENEK N, CAN A, AVCI M (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14414)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
17- Evaluation of Serum and Ascitic Fluid Proteomes in Dogs with Dilated Cardiomyopathy
(Dilate Kardiyomiyopatili Köpeklerde Serum ve Asites Sıvısı Proteomlarının Araştırılması)
Pages: 273-279 KOCATÜRK M, BAYKAL AT, TÜRKSEVEN Ş, ACIOĞLU Ç, AGUDELO CF, YILMAZ Z (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14429)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
18- Molecular Prevalence and Haematology of Tropical Theileriosis in Cholistani Cattle from Nomadic Herds of the Cholistan Desert, Pakistan
(Pakistan’ın Cholistan Çölünde Başıboş Dolaşan Cholistan Sığırlarında Tropikal Theileriosisin Prevalansı ve Kan Değerleri)
Pages: 281-286 SAEED Z, IQBAL F, HUSSAIN M, FAROOQ U, AKBAR A, GULSHER M, MAHMOOD SA, ALI M, SHAIKH RS, AYAZ MM, AKTAS M (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14540)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
19- An Investigation on the Relationship between the Azoospermia- Like (DAZL) Gene mRNA Expression and the Infertility in Male Cattle-Yak
(Sığır-Yak Melezlerinde Azoospermia-Benzeri (DAZL) Gen mRNA Ekspresyon Düzeyi ile İnfertilite Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma)
Pages: 287-289 HAN Y, FU Y (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13797)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
20- Isolation and Identification of High Lactic Acid Producer Bacteria from Forage and Their Silages Grown in Different Ecologies
(Farklı Ekolojilerdeki Yem Bitkilerinden ve Silajlarından Yüksek Laktik Asit Üreten Bakteri İzolasyonu ve Tanımlanması)
Pages: 291-296 KIZILŞİMŞEK M, KÜSEK M, GEZGİNÇ Y, EROL A (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14291)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
21- Serum IL-1β, IL-6, IL-10 and TNF-α Levels in Thyroidectomized Rats
(Tiroidektomize Ratlarda Serum IL-1β, IL-6, IL-10 ve TNF-α Seviyeleri)
Pages: 297-300 KANDIR S, KESKİN E (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14371)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
22- A Survey of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Livestock in Republic of Kosova
(Kosova Cumhuriyeti’nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Üzerine Çiftlik Hayvanlarında Bir Araştırma)
Pages: 301-304 SHERIFI S, REXHEPI A, ROBAJ A, HAMIDI A, BEHLULI B, MUSLIU A, EMMERICH P (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14406)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
23- Treatment of Complete Urethral Obstruction by using Pneumatic Lithotripsy in a Dog: A Preliminary Report
(Bir Köpekte Tam Üretral Obstrüksiyonun Pnömatik Litotripsi İle Tedavisi: İlk Rapor)
Pages: 305-308 MADEN M, İDER M, PARLAK K, ÖZTÜRK A (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14298)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
24- Morphological and Etiological Investigations in A Rotaviral Enteritis Outbreak in Calves
(Buzağılarda Gözlenen Bir Rotavirus Enteritis Salgınında Morfolojik ve Etiyolojik Araştırmalar)
Pages: 309-313 KALKANOV I, DINEV I, ALEKSANDROV M, DIMITROV K, ZARKOV I (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14365)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
25- A Rare Complication of the Postpartum Period in a Dog: Vaginal Evisceration
(Köpekte Nadir Görülen Bir Postpartum Dönem Komplikasyonu: Vaginal Eviserasyon)
Pages: 315-318 ERDOĞAN G, UÇAR EH, KİBAR B, PEKER C, AKKUŞ T (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14373)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
26- Why Systematic Examination is Important in Diagnosis of Eye Diseases? Lacrimal Punctal Atresia of a Dog Treated When He Reaches the Age of 15 Months
(Göz Hastalıklarının Tanısında Sistematik Muayene Neden Önemlidir? Bir Köpekte Ancak 15 Aylık İken Tedavi Edilebilen Atresia Punkta Lakrimalis Olgusu)
Pages: 319-320 AVKİ S, YİĞİTARSLAN K (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14404)
[Full Text PDF] [PDF with Link]