ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2015 (SEPTEMBER - OCTOBER) [Journal PDF]

VOLUME: 21 ISSUE: 5

1- Effects of Organic and Inorganic Manganese Supplementation on Bone Characteristics, Immune Response to Vaccine and Oxidative Stress Status in Broiler Reared Under High Stocking Density
(Sıklığa Maruz Bırakılmış Broylerlerde Rasyona Organik ve Inorganik Manganez İlavesinin Kemik Özellikleri, Aşılara Karşı İmmun Yanıt ve Oksidatif Stres Durumuna Etkileri)
Pages: 623-630 BOZKURT Z, BÜLBÜL T, BOZKURT MF, BÜLBÜL A, MARALCAN G, ÇELİKELOĞLU K (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12655)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
2- An Application of Bootstrap Technique in Animal Science: Egg Yolk Color Sample
(Hayvancılık Alanında Bootstrap Tekniğinin Bir Uygulaması: Yumurta Sarı Rengi Örneği)
Pages: 631-637 NARİNÇ D, AYGÜN A, KÜÇÜKÖNDER H, AKSOY T, GÜRCAN EK (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12693)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
3- The Importance of Bioactive Feed Additives in Feeding Pigs and Their Impact on the Digestibility of Particular Nutrients
(Domuz Beslenmesinde Biyoaktif Yem Katkı Maddelerinin Önemi ve Özellikle Besinlerin Sindirimi Üzerine Etkisi)
Pages: 639-644 BASINSKA K, MICHALAK I, JANECZEK M, TOKER NY (DOI: 10.9775/kvfd.2015.12730)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
4- Investigate the Effects of Non-genetic Factors on Calving Difficulty and Stillbirth Rate in Holstein Friesian Cattle Using the CHAID Analysis
(Genetiksel Olmayan Faktörlerin Siyah Alaca Sığırlarda Güç ve Ölü Doğuma Etkilerinin CHAID Analizi İle İncelenmesi)
Pages: 645-652 BAYRAM B, TOPAL M, AKSAKAL V, ÖNK K (DOI: 10.9775/kvfd.2015.12967)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
5- Prevalence, Serological Typing and PCR Sensitivity Comparision of Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis and Salmonella spp. Isolated from Raw Chicken Carcasses
(Çiğ Tavuk Karkaslarından İzole Edilen Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis ve Salmonella spp.’nin Prevalans, Serolojik Tiplendirme ve PCR Hassasiyetinin Karşılaştırılması)
Pages: 653-658 DÜMEN E, AYDIN A, ISSA G (DOI: 10.9775/KVFD.2015.12972)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
6- Comparison of Flow Cytometric Analysis and Eosin-Nigrosin Staining Methods for Determining some Morphological Characteristics of Bull Epididymal Spermatozoa
(Epididimal boğa Spermatozoonlarının Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Amacıyla Akım Sitometri ve Eozin-Nigrozin Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması)
Pages: 659-664 AKYOL N, AZKUR AK, EKİCİ H (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13008)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
7- Effects of Chitosan Oligosaccharides Addition to Japanese Quail’s Diets on Growth, Carcass Traits, Liver and Intestinal Histology, and Intestinal Microflora
(Bıldırcın Rasyonlarına Kitosan Oligosakkarit İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Karaciğer ve Barsak Histolojisi ile Barsak Mikroflorası Üzerine Etkisi)
Pages: 665-671 TUFAN T, ARSLAN C, SARI M, ÖNK K, DEPREM T, ÇELİK E (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13010)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
8- Can Melatonin Protect the Endometrium from the Adverse Effects of Caerulein?
(Melatonin Serulein’in Olumsuz Etkilerine Karşı Endometriyumu Koruyabilir mi?)
Pages: 673-676 ŞAHİN L, ŞAHİN H, KARAHAN F, GÜL S, BAHAR L, GÜL M, ÖZAKŞİT MG (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13026)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
9- A Morphological Study on Iridocorneal Angle and Ciliary Body of the Anatolian Shepherd Dogs (Canis familiaris)
(Anadolu Çoban Köpeklerinde (Canis familiaris) Siliyer Cisim ve İridokorneal Açı Üzerine Morfolojik Bir Çalışma)
Pages: 677-684 AKBALIK ME, ERDOĞAN S, SAĞSÖZ H, GÜNEY SARUHAN B (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13060)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
10- Investigation of a Probiotic Yeast as a Cholesterol Lowering Agent on Rats Fed on a High Cholesterol Enriched Diet
(Probiyotik Mayanın Yüksek Kolesterol İçeren Diyetle Beslenen Sıçanlarda Kolesterolü Düşürücü Ajan Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması)
Pages: 685-689 ŞANLIDERE ALOĞLU H, DEMİR ÖZER E, ÖNER Z, SAVAŞ HB, UZ E (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13143)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
11- Determination of Diagnostic Value of cELISA for the Diagnosis of Anaplasmosis in Clinically Suspected Ruminants
(Klinik Olarak Anaplasmosis Şüphesi Olan Ruminantlarda cELISA’nın Tanısal Değerinin Belirlenmesi)
Pages: 691-695 SELÇUK Ö, ALVER O, ÇATIK S, AYDIN L, ŞENLİK B (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13147)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
12- Experimental Study on Ostrich Acellular Dermal Matrix in Repair of Full-Thickness Wounds of Guinea Pig
(Kobaylarda Tüm-Deri Katmanlarını İçeren Yaralarda Devekuşu Asellüler Dermal Matriksin Etkisinin Araştırıldığı Deneysel Bir Çalışma)
Pages: 697-702 KHOMEJANI FARAHANI F, FATTAHIAN H, KAJBAFZADE AM (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13212)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
13- Effects of a Short-term Supplementation with Liquid Oligofructose-enriched Inulin on Faecal Characteristics and Selected Serum Metabolites of Healthy Saanen Kids
(Sıvı Formdaki Oligofruktoz ile Zenginleştirilmiş İnulin Katkısının Kısa Süreli Kullanımının Sağlıklı Saanen Irkı Oğlaklarda Dışkı Özellikleri ve Bazı Serum Parametreleri Üzerine Etkisi)
Pages: 703-710 KARA Ç, MERAL Y, YIBAR A, BİRİCİK H, ORMAN A, DENİZ G, YEŞİLBAĞ D, ÇETİN İ, GENÇOĞLU H, TÜRKMEN (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13221)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
14- Investigation of Organizational Responsibility and Satisfaction Level of the Cattle Producers in Turkey
(Türkiye’de Sığır Üreticilerinin Örgütsel Sorumluluk ve Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi)
Pages: 711-717 CAN MF, YALÇIN C (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13229)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
15- The Melatonin Attenuates Alloxan Induced Post-Diabetic Testicular Damage and Oxidative Effects in Rats
(Melatonin Ratlarda Alloxan İle İndüklenen Diyabet Sonrası Oluşan Testiküler Hasarı ve Oksidatif Etkileri Hafifletir)
Pages: 719-728 AKMAN O, ŞENGÜL E, ÖZKANLAR S, CAN S, KOÇ A, KARADENİZ A, ŞİMŞEK N (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13249)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
16- Effect of Clinoptilolite and/or Phytase on Broiler Growth Performance, Carcass Characteristics, Intestinal Histomorphology and Tibia Calcium and Phosphorus Levels
(Klinoptilolit ve/veya Fitaz İlavesinin Broilerlerin Büyüme Performansı, Karkas Karakteristikleri, Bağırsak Histomorfolojisi ve Tibia Kalsiyum ve Fosfor Düzeylerine Olan Etkisi)
Pages: 729-737 SAÇAKLI P, CALIK A, BAYRAKTAROĞLU AG, ERGÜN A, ŞAHAN Ö, ÖZAYDIN S (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13283)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
17- Comparison of Tuberculin Skin Test, IFN-γ Assay, Real Time PCR and Lateral Flow Rapid Test in Diagnosis of Field Outbreaks of Bovine Tuberculosis
(Sahada Görülen Sığır Tüberkülozunun Tanısında Kullanılan Tuberculin Skin Test, IFN-γ Assay, Gerçek Zamanlı PCR ve Lateral Flow Rapid Testlerinin Karşılaştırılması)
Pages: 739-743 KAYA A, İÇEN H, TUZCU N, ŞİMŞEK A, YEŞİLMEN S, KOÇHAN A, YILDIRIM İ, ALAN A (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13293)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
18- Genetic Analysis of the ORF7 Gene in Vietnamese Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV)
(Vietnam Domuz Reprodüktif ve Respiratorik Sendrom Virüsü (DRRSV) ORF7 Geni’nin Genetik Analizi)
Pages: 745-751 THUY NTD, THU NT, SON NG, HA LTT, KHOA DVA (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13377)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
19- The Protective Effects of Osajin on Ischemia/Reperfusion Injury to Rat Ovaries: Biochemical and Histopathological Evaluation
(Sıçan Ovaryumlarında İskemi/Reperfüzyon Hasarı Üzerine Osajin’in Koruyucu Etkileri: Biyokimyasal ve Histopatolojik Değerlendirme)
Pages: 753-760 ÇIĞŞAR G, KELEŞ ON, CAN S, KARACA M, CAN İ, EROL HS, SAĞIR D, ABUÇ ÖÖ, ÇAKIR A, ŞAHİN ZG, ÜNAL B, ANIL B, HALICI MB (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13387)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
20- Evaluation of Acute Phase Proteins, Some Cytokines and Hemostatic Parameters in Dogs with Sepsis
(Sepsisli Köpeklerde Akut Faz Proteinler, Bazı Sitokinler ve Hemostatik Parametrelerin Değerlendirilmesi)
Pages: 761-766 OK M, ER C, YILDIZ R, ÇÖL R, AYDOĞDU U, ŞEN İ, GÜZELBEKTEŞ H (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13418)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
21- A Comparison of Different Analysis Methods for Milk Urea Nitrogen
(Farklı Süt Üre Azotu Analiz Metotlarının Karşılaştırılması)
Pages: 767-772 İNAL F, GÜRBÜZ E, COŞKUN B, ALATAŞ MS (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13570)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
22- Comparison of Intrauterine Ozone and Rifaximine Treatment in Cows with Subclinical Endometritis
(Subklinik Endometritisli İneklerde İntrauterin Ozon ve Rifaksimin Tedavisinin Karşılaştırılması)
Pages: 773-776 POLAT B, CENGİZ M, ÇOLAK A, CANNAZİK O (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13690)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
23- PCR Assay for Identification of Animal Species in Different Ready to Eat Raw Meat Samples
(Tüketime Hazır Farklı Çiğ Et Örneklerinde PCR Prosedürleri ile Farklı Hayvan Türlerinin Araştırılması)
Pages: 777-779 CERİT H, DÜMEN E, SEZGİN FH, ERGİN S, BAYRAKAL GM (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13276)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
24- Bir Kuzuda Konjenital Diyafram Fıtığı Olgusu
(Congenital Diaphragmatic Hernia Case in a Lamb)
Pages: 781-784 ATASEVER A, YAMAN D, EKEBAŞ G (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13420)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
25- Aortic Body Cell Tumor with Kidney Metastasis in a Dog
(Bir Köpekte Böbrek Metastazlı Aortik Body Hücre Tümörü)
Pages: 785-788 KARAYİĞİT MÖ, ASLAN Ö, ÇAKIR BAYRAM L, YAMAN D, DÜZLER A, KARACA BEKDİK İ, EKEBAŞ G (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13506)
[Full Text PDF] [PDF with Link]