ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2015 (JULY - AUGUST) [Journal PDF]

VOLUME: 21 ISSUE: 4

1- Effect of Field Pea Replacement for Oats on Palatability, Feeding Safety, and Growth Performance in Yearling American Quarter Horses
(Yulafa İkame edilen Yemlik Bezelyenin Bir Yaşındaki American Quarter Atlarına Yedirilebilirliği, Beslenme Güvenliği ve Büyüme Performansı Üzerine Etkisi)
Pages: 447-454 ŞENTÜRKLÜ S, LANDBLOM DG (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12326)
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
2- The Effects of Yeast Culture Products on Fattening Performance, Rumen Papilla Morphology, Some Blood and Rumen Fluid Parameters in Saanen Male Kids
(Saanen Erkek Oğlaklarında Maya Kültürü Ürünlerinin Besi Performansı, Rumen Papilla Morfolojisi, Bazı Kan ve Rumen Parametleri Üzerine Etkileri)
Pages: 455-461 KARAKAŞ OĞUZ F, BUĞDAYCI KE, OĞUZ MN, ALBAY MK, ŞAHİNDURAN Ş, ÖNER J, GÜMÜŞ H (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12479)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
3- Hereditary Osteochondrodysplasia in Scottish Fold Cats
(Scottish Fold Kedilerde Kalıtsal Osteokondrodisplazi)
Pages: 463-469 AYDIN D, ALTUNATMAZ K, OLĞUN ERDİKMEN D, ÖZER K, DURMUŞ D, AVANUS K (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12555)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
4- Protection and Efficacy of Cell Culture Propagated Montanide Adjuvant Based Inactivated Vaccine Against Hydropericardium Syndrome in Poultry
(Kümes Hayvanlarında Hidroperikardium Sendromuna Karşı Hücre Kültüründe Üretilmiş Montanide Adjuvant Bazlı İnaktive Edilmiş Aşının Koruyucu Etkisi)
Pages: 471-476 JABEEN A, NAEEM K, SIDDIQUE N, ABBAS MA, ALI A, NAQVI SMS (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12624)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
5- The Effects of High and Low Altitudes on Conjunctival Flora in Sport and Work Horses: A Field Study in the Northeast Anatolia Region of Turkey (Kars and Iğdır)
(Yüksek ve Alçak Rakımın Spor ve Hizmet Atlarındaki Konjunktival Flora Üzerine Etkisi: Kuzeydoğu Anadolu’da (Kars ve Iğdır) Bir Saha Çalışması)
Pages: 477-481 BARAN V, ÖZAYDIN İ, GENÇ O, OTLU S, YAYLA S, KILIÇ E, ÇELEBİ Ö, AYDIN U, ÇELİK E, GÜLMEZ SAĞLAM A (DOI: 10.9775/KVFD.2014.12650)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
6- Analysis of FecB, BMP15 and CAST Gene Mutations in Sakiz Sheep
(Sakız Irkı Koyunlarda FecB, BMP15 ve CAST Genlerindeki Mutasyonların Analizi)
Pages: 483-488 DİNÇEL D, ARDIÇLI S, SOYUDAL B, ER M, ALPAY F, ŞAMLI H, BALCI F (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12680)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
7- Genetic Polymorphism of Five Genes Associated with Meat Production Traits in Five Cattle Breeds in Turkey
(Türkiye’deki Beş Yerli Sığır Irkında Et Verim Özellikleri ile İlişkili Beş Genin Polimorfizmi)
Pages: 489-497 KORKMAZ AĞAOĞLU Ö, AKYÜZ B, ÇINAR KUL B, BİLGEN N, ERTUĞRUL O (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12722)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
8- Effects of Different Juncus acutus: Maize Silage Ratios on Digestibility and Rumen Cellulolytic Bacteria
(Juncus acutus ve Mısır Silajının Farklı Oranlarının Sindirilebilirlik ve Rumen Selülolitik Bakterileri Üzerine Etkisi)
Pages: 499-505 ÇETİNKAYA N, ERDEM F (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12767)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
9- Spoligotyping of M. tuberculosis Strains from Cattle in Turkey
(Türkiye’de Sığırlardan İzole Edilen M. tuberculosis Suşlarının Spoligotiplendirmesi)
Pages: 507-511 TUZCU N, KAYAR B, UYSAL EB, GÜLCÜ Y, MARZİ M, KÖKSAL F (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12769)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
10- Antibiotic Susceptibility and Molecular Identification of Antibiotic Resistance Genes of Staphylococci Isolated from Bovine Mastitis in Algeri
(Cezayir’de İnek Mastitislerinden İzole Edilen Stafilokokların Antibiyotik Direncinin Fenotipik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi)
Pages: 513-520 SAIDI R, CANTEKİN Z, KHELEF D, ERGÜN Y, SOLMAZ H, KAIDI R (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12836)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
11- Effect of Different Housing Systems on Production and Blood Profile of Slow-Growing Broilers
(Farklı Yetiştirme Sistemlerinin Yavaş Gelişen Etlik Piliçlerde Üretim ve Kan Profiline Etkisi)
Pages: 521-526 DİKTAŞ M, ŞEKEROĞLU A, DUMAN M, YILDIRIM A (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12867)
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
12- The Influence of Body Weight on Carcass and Carcass Part Yields, and Some Meat Quality Traits in Fast- and Slow-Growing Broiler Chickens
(Hızlı ve Yavaş Gelişen Etlik Piliçlerde Canlı Ağırlığın Karkas ve Karkas Kısım Verimleri ve Bazı Et Kalite Özelliklerine Olan Etkisi)
Pages: 527-534 NARİNÇ D, AKSOY T, ÖNENÇ A, İLASLAN ÇÜREK D (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12878)
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
13- Polymorphism of the Kap 1.1, Kap 1.3 and K33 Genes in Chios, Kivircik and Awassi
(Sakız, Kıvırcık ve İvesi Koyun Irklarında KAP 1.1, KAP 1.3 ve K33 Gen Polimorfizmlerinin Belirlenmesi)
Pages: 535-538 YARDİBİ H, GÜRSEL FE, ATEŞ A, AKIŞ I, HACIHASANOĞLU N, ÖZTABAK KÖ (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12885)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
14- In vitro Evaluation of Short-term Preserved Stallion Semen in Different Doses and Temperatures
(Farklı Doz ve Sıcaklıklarda Kısa Süreli Saklanan Aygır Spermasının in vitro Değerlendirilmesi)
Pages: 539-544 TIRPAN MB, AKÇAY E, ÇEBİ ŞEN Ç, AKŞEN Ü, YILDIRIM S, TEKİN N (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12893)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
15- Effect of Met-Anandamide on Prevention of Hyperactivation, Cryo-Capacitation and Acrosome Reaction in Ram Semen Cryopreservation
(Met-Anandamidin Koç Spermasının Dondurulmasında Hiperaktivasyon, Kryo-Kapasitasyon ve Akrozom Reaksiyonunun Önlenmesi Üzerine Etkisi)
Pages: 545-551 TALEBIYAN R, AMIDI F, SAMINI M, MIRSHOKRAEI P, HABIBIAN DEHKORDI S (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12897)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
16- Determination of Biofilm Production, Genotype and Antibiotic Resistance Profiles of Enterococcus feacium Isolates Originated from Dog, Cat and Human
(Köpek, Kedi ve İnsan Orijinli Enterococcus feacium İzolatlarının Biofilm Üretimi, Genotip ve Antibiyotik Direnç Profillerinin Belirlenmesi)
Pages: 553-561 GÜLHAN T, BOYNUKARA B, ÇİFTCİ A, ÜNLÜ SÖĞÜT M, FINDIK A (DOI: 10.9775/kvfd.2015.12956)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
17- Effect of Pre-Emptive Dexketoprofen Trometamol on Acute Cortisol, Inflammatory Response and Oxidative Stress to Hot-Iron Disbudding in Calves
(Boynuz Köreltme İşlemi Uygulanan Buzağılarda Pre-emptif Uygulanan Dexketoprofen Trometamol’un Akut Kortizol, İnflamatuar Yanıt ve Oksidatif Stres Üzerine Olan Etkisi)
Pages: 563-568 KORKMAZ M, SARITAŞ ZK, BÜLBÜL A, DEMİRKAN İ (DOI: 10.9775/kvfd.2015.12963)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
18- Evaluation of Certain Oxidative Stress Parameters in Heifers that were Administered Short Term PRID
(Kısa Süreli PRID Uygulanan Düvelerde Bazı Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi)
Pages: 569-573 ORAL H, ÖĞÜN M, KURU M, KAYA S (DOI: 10.9775/kvfd.2015.12969)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
19- Besi Sığırcılığı İşletmelerindeki Farklı Barındırma Sistemlerinin Hayvan Refahı Bakımından ANI 35 L/2000 Yöntemi İle Karşılaştırılması
(Assessment of Animal Welfare in Different Beef Cattle Housing Systems by ANI 35 L/2000 Method)
Pages: 575-583 KOÇAK Ö, AKIN PD, YALÇINTAN H, EKİZ B(DOI: 10.9775/kvfd.2015.12975)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
20- The Comparative Analysis of Phenotypic and Genotypic Properties of Aeromonas sobria Strains Isolated from Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1972)
(Gökkuşağı Alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1972) İzole Edilen Aeromonas sobria Suşlarının Fenotip ve Genotip Yönünden Karşılaştırmalı Analizi)
Pages: 585-592 ÇİFTCİ A, ONUK EE, ÇİFTCİ G, FINDIK A, SÖĞÜT MÜ, GÜLHAN T (DOI: 10.9775/kvfd.2015.12977)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
21- Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarına Çörek Otu (Nigella sativa L.) Tohumu veya Çörek Otu Yağı İlavesinin Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi
(Effect of Black Cumin (Nigella sativa L.) Seeds or Black Cumin Oil Addition to Japanese Quail Diets on Growth Performance, Carcass Traits and Some Blood Parameters)
Pages: 593-599 TUFAN T, ARSLAN C, SARI M, KAPLAN O (DOI: 10.9775/kvfd.2015.12978)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
22- Classification of Holstein Dairy Cattles in Terms of Parameters Some Milk Component Belongs by Using The Fuzzy Cluster Analysis
(Bulanık Kümeleme Analizi İle Siyah Alaca Süt Sığırlarının Bazı Süt Bileşenlerine Ait Parametreler Bakımından Sınıflandırılması)
Pages: 601-606 KÜÇÜKÖNDER H, AYAŞAN T, HIZLI H (DOI: 10.9775/kvfd.2015.12987)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
23- The Effects of Different Zinc Sources and Microbial Phytase Supplementation on the Tibial Bone Properties, Strength and Zn Mineralization Broilers Fed with Diet Low Phosphorus
(Değişik Çinko Kaynakları ve Mikrobial Fitaz Katkısının Düşük Düzeyde Fosfor İçeren Etlik Piliçlerin Tibia Kemik Özellikleri, Dayanıklılığı ve Çinko Mineralizasyonu Üzerine Etkileri)
Pages: 607-614 MİDİLLİ M, SALMAN M, MUĞLALI ÖH, ÇENESİZ S, ORMANCI N, PAKDİL M, GÜRCAN İS (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13001)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
24- Comparison of Rectal, Eye and Ear Temperatures in Kangal Breed Dogs
(Kangal Irkı Köpeklerde Kulak, Göz ve Rektal Isıların Karşılaştırılması)
Pages: 615-617 YANMAZ LE, DOĞAN E, OKUMUŞ Z, ŞENOCAK MG, YILDIRIM F
(DOI: 10.9775/kvfd.2015.13037)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
25- Determination of Aflatoxin Levels in Maize Grain by High Performance Liquid Chromatography Using an Immunoaffinity Column Cleanup
(Tane Mısır Örneklerinde Aflatoksin Düzeylerinin Yüksek Performanslı Likit Kromatografi-İmmunoafinite Kolon Yöntemi İle Belirlenmesi)
Pages: 619-622 ATMACA Eİ GÜVENÇ D, AKSOY A (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13081)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]