ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2015 (MAY - JUNE) [Journal PDF]

VOLUME: 21 ISSUE: 3

1- Biological Variation of Oxidative Stress Biomarkers and Lactic Dehydrogenase in Mice
(Farelerde Oksidatif Stres Biyobelirteçlerinin ve Laktik Dehidrogenazin Biyolojik Varyasyonu)
Pages: 299-305 BELGE KURUTAŞ E, GÜL S (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11891)
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
2- Effect of α-Lipoic Acid Supplementation to Extender on Quality of Frozen-Thawed Bull Semen
(Sulandırıcıya Katılan α-Lipoik Asidin Dondurulmuş-Çözdürülmüş Boğa Spermasının Kalitesi Üzerine Etkisi)
Pages: 307-311 BÜYÜKLEBLEBİCİ O, BÜYÜKLEBLEBİCİ S, TUNCER PB, ÖZGÜRTAŞ T, TAŞDEMİR U (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12366)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
3- Prevalence of Bartonella henselae in Pet and Stray Cats from the Aspect of Public Health: A Research Sample in the Concept of One Medicine - One Health
(Halk Sağlığı Açısından Pet ve Başıboş Kedilerde Bartonella henselae Prevelansı: Tek Tıp - Tek Sağlık Konseptinde Örnek Bir Çalışma)
Pages: 313-317 MADEN M, DOĞAN M, ALTINTAŞ G, YILDIZ EE, EKİK M, İNCE ME, KÖSE Sİ (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12371)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
4- Immunopathologic Evaluation of Estrogen Receptor, Progesterone Receptor, and Ki67 Antibody Expressions in Canine Mammary Tumours
(Köpek Meme Tümörlerinde Östrojen Reseptör, Progesteron Reseptör ve Ki-67 Antikor İşaretlenmelerinin İmmunopatolojik Olarak Araştırılması)
Pages: 319-326 ŞENNAZLI G, YILDIRIM F, SÖNMEZ K, ARUN SS, GÜREL A (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12432)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
5- Determination of Helicobacter Infections with 14C Urea Breath Test (14C UBT) and Polymerase Chain Reaction (PCR) in Dogs and Treatment
(Köpeklerde Helikobakter Enfeksiyonlarının C14 Üre Nefes Testi (C14 UNT) ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile Belirlenmesi ve Tedavisi)
Pages: 327-332 MERAL Y, GÖKALP G, UÇAK SEMİRGİN S, ÜNLÜ SÖĞÜT M (DOI: 10.9775/KVFD.2014.12461)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
6- Chewing Lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) on Several Species of Wild Birds around the Lake Van Basin, Van, Eastern Turkey
(Doğu Anadolu’da Van Gölü Havzası Çevresinde Bulunan Çeşitli Yabani Kuş Türlerinde Saptanan Çiğneyici Bit (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) Türleri)
Pages: 333-338 GÖZ Y, DİK B, ORUNÇ KILINÇ Ö, YILMAZ AB, ASLAN L (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12484)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
7- Effects of Sperm from Different Bulls on Developmental Competence, Blastosist Quality and Cell Number of Bovine Embryos In Vitro
(Farklı Boğa Spermalarının Sığır Embriyolarının İn Vitro Gelişim Yetkinliği, Blastosist Kalitesi ve Hücre Sayısı Üzerine Etkileri)
Pages: 339-344 ŞEN U (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12486)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
8- Effects of Dietary Inactive Yeast and Live Yeast on Performance, Egg Quality Traits, Some Blood Parameters and Antibody Production to SRBC of Laying Hens
(Yumurta Tavuğu Karma Yemlerine İnaktif Maya ve Canlı Maya İlavesinin Performans, Yumurta Kalite Özellikleri, Bazı Kan Parametreleri ve SRBC’ye Karşı Antikor Üretimi Üzerine Etkileri)
Pages: 345-350 YALÇIN S, YALÇIN S, ŞAHİN A, DUYUM HM, ÇALIK A, GÜMÜŞ H (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12493)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
9- Path Analysis for Body Measurements on Body Weight of Saanen Kids
(Saanen Oğlaklarının Canlı Ağırlıkları Üzerine Vücut Ölçümleri İçin Path Analizi)
Pages: 351-354 ÖNDER H, ABACI SH (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12500)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
10- Alt Solunum Sistemi Hastalığına Sahip Taylarda Bronkoalveolar Lavaj Sıvısının Bakteriolojik ve Sitolojik Değerlendirilmesi
(Bacteriological and Cytological Findings of Bronchoalveolar Lavage Fluids in Foals with Lower Respiratory Tract Diseases)
Pages: 355-359 KASAP S, GÖÇMEN H, ÇATIK S, ONAT K, ÜLGEN M, ÇETİN C, KENNERMAN E (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12502)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
11- Detection of Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae by Real-Time PCRs and Mycoplasma gallisepticum-antibody Detection by an ELISA in Chicken Breeder Flocks
(Damızlık Tavuk Kümeslerinde Mycoplasma gallisepticum ve Mycoplasma synoviae’nin Gerçek Zamanlı PCR’lar ile ve Mycoplasma gallisepticum Antikorlarının ELISA ile Tespiti)
Pages: 361-366 KAHYA S, YILMAZ Ö, EYİGÖR A, TEMELLİ S, ÇARLI KT (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12505)
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
12- The Protective Effects of Peganum harmala Extract on Lung and Kidney in Sepsis Induced by Cecal Ligation and Perforation in Rats
(Peganum harmala Ekstraktının Ratlarda Çekal Bağlama ve Delme ile İndüklenen Sepsiste Akciğer ve Böbrek Üzerine Koruyucu Etkileri)
Pages: 367-375 ÖZKANLAR S, KOÇ F, KARAKUŞ E, GÜVENALP Z, ORUÇ E, ÖZBEK H (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12518)
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
13- The Effects of Pasture Characteristics and Seasonal Differences on Sheep Foot Diseases: A Field Study on the Kars and Iğdır Regions - Turkey
(Mera Özellikleri ve Dönemsel Farklılıkların Koyun Ayak Hastalıkları Üzerine Etkileri: Kars ve Iğdır Yöresine Ait Saha Çalışması)
Pages: 377-382 BARAN V, YAYLA S, KILIÇ E, ÖZAYDIN İ, AKSOY Ö, ERMUTLU CŞ (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12526)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
14- Levels of Cardiac Biomarkers and Coagulation Profiles in Dogs with Parvoviral Enteritis
(Parvoviral Enteritli Köpeklerde Pıhtılaşma Profilleri ve Kalp Biyomarkır Düzeyleri)
Pages: 383-388 ER C, OK M (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12575)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
15- Detection of Multiple Anthelmintic Resistance of Haemonchus contortus and Teladorsagia circumcincta in Sheep and Goats of Northern Punjab, Pakistan
(Pakistan’ın Kuzey Punjab Eyaletindeki Koyun ve Keçilerde Haemonchus contortus ve Teladorsagia circumcincta’nın Anthelmentiklere Karşı Direncinin Belirlenmesi)
Pages: 389-395 MUHAMMAD A, AHMED H, IQBAL MN, QAYYUM M (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12581)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
16- Effect of Maclura pomifera Extract on Cisplatin-Induced Damages in Reproductive System of Male Rats
(Erkek Ratlarda Maclura pomifera Ekstraktının Sisplatin ile Oluşturulmuş Üreme Sistemi Hasarı Üzerine Etkisi)
Pages: 397-403 AKSU EH, AKMAN O, ÖZKARACA M, ÖMÜR AD UÇAR Ö (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12662)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
17- Gebe Farelerde Desidua Bazalis Dokusundaki PAS-Pozitif Uterus Doğal Katil Hücrelerinin Dağılımı
(The Distribution of PAS-Positive Uterine Natural Killer (uNK) Cells in the Decidua Basalis of Pregnant Mice)
Pages: 405-411 SUR E, ÖZNURLU Y, ÖZAYDIN T, ÇELİK İ, AYDIN İ, KADIRALİEVA N (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12718)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
18- Effect of Orange Peel Essential Oil and Thermotolerance Acquisition on Oxidative Stress Parameters of Liver, Heart and Spleen in Heat Stressed Japanese Quails
(Portakal Kabuğu Esansiyel Yağı ve Termotolerans Kazandırmanın Sıcaklık Stresine Tabi Tutulan Japon Bıldırcınlarında Karaciğer, Kalp ve Dalakta Oksidatif Stres Parametrelerine Etkisi)
Pages: 413-416 DALKILIÇ B, ÖZÇELİK M, ŞİMŞEK ÜG, ÇİFTÇİ M (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12343)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
19- Türkiye’de Lumpy Skin Disease Virus Enfeksiyonunun Klinik Bulgular ve PCR Yöntemi İle Saptanması
(The Detection of Lumpy Skin Disease Virus Infection by Clinical Findings and PCR Method in Turkey)
Pages: 417-420 GÜRÇAY M, SAİT A, PARMAKSIZ A, KILIÇ A (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12364)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
20- The Effect of Egg Shell Thickness on Some Hatching Traits of Broiler Breeders
(Broiler Damızlıklarda Yumurta Kabuk Kalınlığının Bazı Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi)
Pages: 421-424 YAMAK US, SARICA M, BOZ MA, ÖNDER H (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12485)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
21- Prevalence of Fungi in the Conjunctival Sac of Clinically Normal Sheep
(Klinik Olarak Normal Koyunların Konjunktival Kesesinde Mantarların Yaygınlığı)
Pages: 425-427 ARAGHI-SOOREH A, HASSANPOUR V (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12550)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
22- Treatment of Bath with Enrofloxacin in Red-Eared Sliders (Trachemys scripta elegans) Suffer from Conjunctivitis and Its Results
(Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağaları (Trachemys Scripta Elegans) Konjunktivitis Olgularında Enrofloksasin ile Banyo Sağaltımı ve Sonuçları)
Pages: 429-431 İŞLER CT, ALTUĞ ME, SEÇER FS, CANTEKİN Z (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12621)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
23- Evaluation of Acrylic Pin External Fixation (APEF) System in Metacarpal Fractures of Newborn Calves: Cheap But Effective?
(Neonatal Buzağıların Metakarpal Kırıklarında Akrilik Pin Eksternal Fikzasyon (APEF) Sisteminin Değerlendirilmesi: Ucuz Ama Etkili mi?)
Pages: 433-436 ÖZTAŞ E, AVKİ S (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12635)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
24- Forensic Findings on Acute Mortality of Piglets after Ingestion of Aflatoxin
(Aflatoksin Sindirilmesi Sonucu Akut Mortalite Şekillenen Domuz Yavrularında Adli Bulgular)
Pages: 437-440 STOJANAC N, STEVANČEVIĆ O, SAVIĆ B, DAVIDOV I, CINCOVIĆ MR, POTKONJAK A, SPASOJEVIĆ J
(DOI: 10.9775/kvfd.2014.12395)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
25- An Athrax Outbreak in Wild Felidae Kept in a Local Zoo
(Yerel bir Hayvanat Bahçesindeki Yabani Kedigillerde Antraks Salgını)
Pages: 441-444 YILMAZ R, YUMUŞAK N (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12607)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
26- İneklerde Bir Biyosidal Dezenfektanın İntrauterin Kullanımı Üzerine Histopatolojik Bir Değerlendirme
(A Histopathological Assessment on the Use of an Intrauterine Biocidal Disinfectant in Cows)
Pages: 445-446 ÇOLAK A, ÖZKARACA M, ALTUN S, ÇOMAKLI S (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13173)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]