ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2015 (MARCH - APRIL) [Journal PDF]

VOLUME: 21 ISSUE: 2

1- Osteometric Examination of Metapodial Bones in Sheep (Ovis aries L.) and Goat (Capra hircus L.) Unearthed from the Yenikapı Metro and Marmaray Excavations in Istanbul
(Istanbul Yenikapı Metro ve Marmaray Kazılarında Ortaya Çıkan Koyun ve Keçi Metapodial Kemiklerinin Osteometrik İncelenmesi)
Pages: 147-153 PAZVANT G, ONAR V, ALPAK H, GEZER İNCE N, KAHVECİOĞLU KO, ARMUTAK A, KIZILTAN Z (DOI:10.9775/kvfd.2014.11767)
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
2- Effects of Supplementary Mineral Amino Acid Chelate (ZnAA - MnAA) on the Laying Performance, Egg Quality and Some Blood Parameters of Late Laying Period Layer Hens
(Geç Yumurtlama Dönemindeki Yumurtacı Tavuk Yemlerine Mineral Aminoasit Şelat (ZnAA - MnAA) Katkısının Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri)
Pages: 155-162 YILMAZ DİKMEN B, SÖZCÜ A, İPEK A, ŞAHAN Ü (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11889)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
3- Excretion of Coxiella burnetii in Cows with Secretion Disorder
(Salgı Bozukluğu Olan İneklerde Coxiella burnetii’nin Atılımı)
Pages: 163-167 RADINOVIĆ M, BOBOŠ S, PAJIĆ M, GALFI A, VIDIĆ B, GRGIĆ Z (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11967)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
4- A Novel Polymerase Chain Reaction to Detect Brucella canis in Dogs
(Köpeklerde Brucella canis’in Teşhisi Amacıyla Yeni Polimeraz Zincir Reaksiyonu Metodunun Geliştirilmesi)
Pages: 169-172 ARAS Z, TAŞPINAR M, AYDIN İ (DOI: 10.9775/KVFD.2014.11977))  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
5- Bazı Yabani Kuşların Beyin Dokularında Toxoplasma gondii ve Neospora caninum’un Moleküler Tanısı
(Molecular Diagnosis of Toxoplasma gondii and Neospora caninum in Brain Tissues of Some Wild Birds)
Pages: 173-178 MUZ MN, ORUNÇ KILINÇ Ö, İŞLER CT, ALTUĞ E, KARAKAVUK M (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11983)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
6- Epidemiology and Evolutionary Characteristics of Avian Infectious Bronchitis Virus in China
(Çin’de Avian Enfeksiyöz Bronşitis Virüsünün Epidemiyolojisi ve Evrimsel Özellikleri)
Pages: 179-186 WANG ZX, GAO SM, ZHENG QW, SUN MH, JIA WX, REN T (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11999)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
7- The Effects of Propetamphos, Cypermethrin and Propetamphos-Cypermethrin Combination on Some Biochemical and Histopathological Parameters in Mice
(Sipermetrin, Propetamfos ve Sipermetrin + Propetamfos Karışımının Farelerde Bazı Biyokimyasal ve Histopatolojik Parametreler Üzerine Etkileri)
Pages: 187-194 KANBUR M, ERASLAN G, İNCE S, ALTINTAŞ L, LİMAN BC, ÇAKIR BAYRAM L (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12004)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
8- Effects of Kefir, Koumiss, Milk and Yoghurt Administration on Distribution of Plasma Cells and Mast Cells in Mice Spleen
(Kefir, Kımız, Süt ve Yoğurt Uygulamasının Fare Dalağında Plazma Hücresi ve Mast Hücrelerinin Dağılımı Üzerine Etkileri)
Pages: 195-201 ELİŞ YILDIZ S, İĞİT F, DUMAN AYDIN B, KARADAĞ SARI E, DEPREM T, KORAL TAŞÇI S (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12015)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
9- Hypolipidemic Effects of Satureja khuzistanica Essential Oil in Broiler Chicken are Realized Through Alteration in Steroid Hormones
(Broyler Tavuklarda Satureja khuzistanica Esansiyel Yağın Hipolipidemik Etkileri Steroid Hormonlardaki Değişim Yoluyla Oluşturulur)
Pages: 203-209 KHOSRAVINIA H (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12020)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
10- Effects of Dietary Sodium Bentonite and Mannan Oligosaccharide Supplementation on Performance, Egg Quality, Blood and Digestion Characteristics of Laying Hens Fed Aflatoxin Contaminated Diet
(Aflatoksin İçeren Yumurta Tavuğu Yemlerine Sodyum Bentonit ve Mannan Oligosakkarit İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi, Kan ve Sindirim Özelliklerine Etkileri)
Pages: 211-218 YENİCE E, MIZRAK C, CEYLAN N, YILDIZ T, GÜLTEKİN M, ATİK Z (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12035)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
11- Siyah Alaca Sığırlarda 305 Günlük Süt Verimini Etkileyen Faktörlerin Path (İz) Analizi İle Belirlenmesi
(Determination of Factors Affecting 305-Day Milk Production via Path Analysis on Holstein Friesians)
Pages: 219-224 İŞÇİ GÜNERİ Ö, TAKMA Ç, AKBAŞ Y (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12054)
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
12- Effect of Omega-3 Resource on Glucose and Total Protein in Ostriches
(Devekuşlarında Omega 3 Kaynağının Glukoz ve Total Protein Üzerine Etkisi)
Pages: 225-228 KHODAEI MOTLAGH M (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12083)
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
13- Isolation and Identification of an Exopolysaccharide Producer Streptococcus thermophilus Strain from Turkish Yogurt
(Yoğurttan Ekzopolisakkarit Üreten Streptococcus thermophilus Suşunun İzolasyonu ve Tanımlanması)
Pages: 229-232 DERTLİ E (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12116)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
14- Determination of Volatile Compounds of Sucuk with Different Orange Fiber and Fat Levels
(Farklı Oranlarda Portakal Lifi ve Yağ İçeren Sucukların Uçucu Bileşiklerinin Belirlenmesi)
Pages: 233-239 YALINKILIÇ B, KABAN G, ERTEKİN Ö, KAYA M (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12197)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
15- Genotoxic and Cytotoxic Effects of the Aglepristone, A Progesteron Antagonist, in Mid-gestation Pregnancy Termination in Rabbits
(Tavşanlarda Orta Dönem Gebelikleri Sonlandırılmasında Kullanılan Bir Progesteron Antagonisti Olan Aglepriston’un Genotoksik ve Sitotoksik Etkileri)
Pages: 241-246 VATAN Ö, BAĞDAŞ D, ÇİNKILIÇ N, WEHREND A, ÖZALP GR (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12210)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
16- Investigation of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) in Fecal and Bulk Milk Samples from Dairy Farms in Thrace Region of Turkey
(Türkiye Trakya Bölgesindeki Süt İşletmelerinden Toplanan Fekal ve Çiğ Süt Örneklerinde Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) İncelemesi)
Pages: 247-252 ÖZPINAR H, TEKİNER İH, KARAMAN O, KURT Y (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12212)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
17- The Effect of Field Pea (Pisum sativum) Replacement in Starch- and Fiber-Based Post Weaning Transition Diets for 7.5 Month Old Beef Calves and Subsequent Effect on Feedlot Finishing Performance, Carcass Quality and Net Return
(Nişasta ve Lif Esaslı Sütten Kesim Sonrası Geçiş Rasyonlarına İkame Edilen Yemlik Bezelyenin 7.5 Aylık Yaştaki Besi Danalarının Daha Sonraki Besi Bitirme Performansı, Karkas Kalitesi ve Net Getirisi Üzerine Etkisi)
Pages: 253-258 ŞENTÜRKLÜ S, LANDBLOM DG (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12216)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
18- Determining Gene Expression Profile of GPX 1 in the Liver of Diabetic Rats Treated with Capsaicin by Real-Time PCR
(Kapsaisin Uygulanan Diabetik Sıçanların Karaciğer Dokusunda GPX 1’in Real Time-PCR ile Expresyon Profilinin Çıkarılması)
Pages: 259-263 KÜRÜM A, KOCAMIŞ H, DEPREM T, ÇINAR MU (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12233)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
19- Molecular Detection and Prevalence of Chlamydophila psittaci in the Blood, Liver and Muscle Tissue of Urban Pigeons (Columba livia domestica) in Iran
(İran’da Şehir Güvercinlerinde (Columba livia domestica) Kan, Karaciğer ve Kas Dokularında Chlamydophila psittaci’nin Moleküler Metotlarla Belirlenmesi ve Prevalansı)
Pages: 265-269 KHODADADI M, HEMMATINEZHAD B, DOOSTI A, KHAMESIPOUR F, AWOSILE B (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12239)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
20- Comparison of Manual and Automated Nucleic Acid Extraction Methods for Detection of Peste Des Petits Ruminants Virus RNA
(Peste Des Petits Ruminants Virus RNA’sının Tespitinde Manuel ve Otomatik Nükleik Asit Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması)
Pages: 271-276 ŞEVİK M, AVCI O, İNCE ÖB (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12251)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
21- Comparison of PCR and Culture Methods for Diagnosis of Subclinical Mastitis in Dairy Cattle
(Süt Sığırlarında Sub-klinik Mastitisin Tanısında Kültür ve PCR Yöntemlerinin Karşılaştırılması)
Pages: 277-282 CANTEKİN Z, ERGÜN Y, DOĞRUER G, SARIBAY MK, SOLMAZ H (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12309)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
22- PCR Amplification of Helicobacter pullorum 16S rRNA Gene in Cecal Content of Pet Birds
(Evcil Kuşların Sekum İçeriklerinden Helicobacter pullorum 16S rRNA Geninin Amplifikasyonu)
Pages: 283-285 GHOLAMI-AHANGARAN M, AZARGOON R, ANARI MMH (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11957)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
23- Anorectal Malformation with Colovesical and Colourethral Fistula in Two Calves
(İki Buzağıda Karşılaşın Anorektal Malformasyon İle Birlikte Gözlenen Kolovesikal ve Kolouretral Fistül Olgusu)
Pages: 287-289 ÖZAK A, NİSBET HÖ, YARDIMCI C, KABAK YB (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12166)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
24- Visceral Gout (Uricosis) and Urolithiasis Caused by Dehydration in Laying Hen Farm, Necropsy and Histopathology Findings
(Yumurtacı Tavuk Çiftliğinde Dehidrasona Bağlı Visseral Gut (Ürikozis) ve Ürolitiazis, Nekropsi ve Histopatolojik Bulgular)
Pages: 291-294 REXHEPI A, BROWN C, SHERIFI K, BEHLULI B (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12238)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
25- First Report on Heavy Uncinaria (Dochmoides) sp. (Nematoda: Ancylostomatidae) Infection in Brown Bear (Ursus arctos) Cub, in Van Province, Eastern Anatolian Region of Turkey
(Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi Van İlinde Bir Boz Ayı Yavrusunda Şiddetli Uncinaria (Dochmoides) sp. (Nematoda: Ancylostomatidae) Enfeksiyonu İle İlgili İlk Bildiri)
Pages: 295-297 ORUNÇ KILINÇ Ö, GÖZ Y, YILMAZ AB, ASLAN L (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12260)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]