ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2015   (JANUARY - FEBRUARY) [Journal PDF]

VOLUME: 21 ISSUE: 1  

1- İç Anadolu Bölgesi Konya Bölümü Folklorunda Ruminantların Paraziter Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri
(Ruminant Parasitic Diseases and Treatment Methods at Folklore of Konya Area in Central Anatolia Region)
Sayfa: 1-7 YAŞAR A, SİNMEZ ÇÇ, ASLIM G (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11159)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
2- Comparison of Disinfection Activities of Nicotine with Copper Sulphate in water Containing Limnatis nilotica
(Limnatis nilotica Bulunan Suda Dezenfeksiyon Amaçlı Olarak Nikotinin Bakır Sülfat İle Karşılaştırılması)
Sayfa: 9-11 BAHMANI M, BANIHABIB E, RAFIEIAN-KOPAEI M, GHOLAMI-AHANGARAN M (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11223)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
3- Effects of Cage Stocking Density on Egg Quality Traits in Japanese Quailsi
(Bıldırcınlarda Kafes Yoğunluğunun Yumurta kalitesi Üzerine Etkileri)
Sayfa: 13-18 EL-TARABANY MS, ABDEL-HAMID TM, MOHAMMED HH (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11374)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
4- Effect of in ovo Feeding of Butyric Acid on Hatchability, Performance and Small Intestinal Morphology of Turkey Poults
(In ovo Bütirik Asit Beslemesinin Hindilerde Yumurtadan Çıkma, Performans ve İnce Barsak Morfolojisi Üzerine Etkileri)
Sayfa: 19-25 SALMANZADEH M, AGHDAM SHAHRYAR H, LOTFI A (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11393)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
5- The Effect of Orally Administrated β-glucan and Dietary Restriction on Faecal Microflora in Rats
(Oral Yolla Uygulanan β-glukan ve Diyet Kısıtlamasının Ratların Fekal Mikroflorasına Etkisi)
Sayfa: 27-30 ELAL MUŞ T, AK SONAT F (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11481)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
6- Effects of Various Cryoprotective Agents on Post-Thaw Drone Semen Quality
(Farklı Kriyoprotektanların Eritme Sonrası Arı Sperm Kalitesi Üzerine Etkileri)
Sayfa: 31-35 ALÇAY S, ÜSTÜNER B, ÇAKMAK İ, ÇAKMAK S, NUR Z (DOI: 10.9775/KVFD.2014.11515)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
7- Effect of Bull Exposure on the Post-partum Reproductive Efficiency in Cholistani Cows
(Cholistani İneklerde Boğa Maruziyetinin Doğum-sonrası Üreme Etkinliği Üzerine Etkisi)
Sayfa: 37-40 AKHTAR MS, SI, Muhammad Mazhar AYAZ MM, LODHI LA, AMEEN M, ULLAH S, LASHARI MH, FAROOQ AA, AKHTAR M
(DOI: 10.9775/kvfd.2014.11573)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
8- The Presence of Listeria Species in Corn Silage and Raw Milk Produced in Southeast Region of Turkey
(Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’nde Üretilen Mısır Silajı ve Çiğ Sütlerde Listeria Türlerinin Varlığı)
Sayfa: 41-44 DURMAZ H, AVCI M, AYGÜN O (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11664)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
9- The Efficacy of Thymol and Oxalic Acid in Bee Cake Against Bee Mite (Varroa destructor Anderson&Trueman) in Honey Bee (Apis mellifera L.) Colonies
(Bal Arısı Kolonilerinde (Apis mellifera L.) Arı Akarı (Varroa destructor Anderson&Trueman) İle Mücadelede Arı Kekine Katılan Thymol ve Oksalik Asidin Etkisi)
Sayfa: 45-48 EMSEN B, DODOLOĞLU A (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11669)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
10- Effect of Dietary Zinc (II) Chelate Complex and Zinc (II) Enriched Soybean Meal on Selected Parameters of in vivo Caecal Fermentation in Laying Hens (Lohman Brown)
(Yumurtacı Tavuklarda (Lohman Brown) in vivo Körbarsak Fermentasyonunda Sindirilebilir Çinko (II) Şelat Kompleksi ve Çinko (II) İle Zenginleştirilmiş Soya Fasulyesi Küspesi İlavesinin Seçilen Parametrelere Etkisi)
Sayfa: 49-54 JANECZEK M, KORCZYNSKI M, BASINSKA K, PECKA E, CHOJNACKA K, CHROSZCZ A, CZERSKI A, TOKER NY (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11679)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
11- Estimating the Body Weight of Byzantine Dogs from the Theodosius Harbour at Yenikapı, Istanbul
(İstanbul Yenikapı Theodosius Limanından Bizans Köpeklerinin Vücut Ağırlığı Tahmini)
Sayfa: 55-59 ONAR V, JANECZEK M, PAZVANT G, GEZER INCE N, ALPAK H, ARMUTAK A, CHRÓSZCZ A, KIZILTAN Z (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11693)
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
12- Effects of Cooling Rate on Membrane Integrity and Motility Parameters of Cryopreserved Ram Spermatozoa
(Koç Spermasının Dondurulmasında Kullanılan Soğutma Oranlarının Membran Bütünlüğü ve Motilite Özelliklerine Etkisi)
Sayfa: 61-67 DEMİR K, BAKIRER ÖZTÜRK G, CİRİT Ü, BOZKURT HH, AKTAŞ A, BİRLER S, AK K, PABUCCUOĞLU S (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11726)
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
13- PCR Detection of Coxiella burnetii in Fetal Abomasal Contents of Ruminants
(Ruminantların Fötal Abomasal İçeriklerinde Coxiella burnetii’nin PCR ile Tespiti)
Sayfa: 69-73 GÜNAYDIN E, MÜŞTAK HK, SAREYYÜPOĞLU B, ATA Z (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11729)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
14- Koyun ve Keçilerde Bulaşıcı Agalaksi Hastalığının Bakteriyolojik ve PCR Metotları ile Araştırılması
(Investigation of Contagious Agalactia by Bacteriological and PCR Methods in Sheep and Goats)
Sayfa: 75-80 GÖÇMEN H, ÜLGEN M, ÇARLI KT, ÖNAT K, KAHYA S, ÖZDEMİR Ü, MAT B (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11790)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
15- The Effects of L-Ergothioneine, N-acetylcystein and Cystein on Freezing of Ram Semen
(Koç Spermasının Dondurulması Üzerine L-Ergothionin, N-asetil sistein ve Sisteinin Etkileri)
Sayfa: 81-86 YILDIZ S, ÖZTÜRKLER Y, ARI UÇ, LEHİMCİOĞLU NC, ATAKİŞİ E, KULAKSIZ R (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11792)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
16- Isolation of Vancomycin Resistant Enterococci from Animal Faeces, Detection of Antimicrobial Resistance Profiles and Vancomycin Resistant Genes
(Hayvan Dışkılarından Vankomisin Dirençli Enterokokların İzolasyonu, Antimikrobiyal Direnç Profillerinin ve Vankomisin Direnç Genlerinin Saptanması)
Sayfa: 87-94 FUNDA BAĞCIGİL A, İKİZ S, AK S, YAKUT ÖZGÜR N (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11805)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
17- The Investigation by PCR and Culture Methods of Foulbrood Diseases in Honey Bees in South Marmara Region
(Güney Marmara Bölgesindeki Bal Arılarının Yavru Çürüklüğü Hastalığı etkenlerinin PZR ve Kültürel Metodlar ile Belirlenmesi)
Sayfa: 95-99 BORUM AE, ÖZAKIN C, GÜNEŞ E, AYDIN L, ÜLGEN M, ÇAKMAK İ (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11873)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
18- The Effects of Lichens Extracts in The Healthy Rats and The Medical Utility of These Extracts in The Prevention of Diabetes -Associated Multiple Organ Failures
(Liken Ekstrelerinin Sağlıklı Ratlar Üzerindeki Etkileri ve Bu Ekstrelerin Diyabete Bağli Çoklu Organ Yetmezliğinin Önlenmesinde Medikal Kullanımı)
Sayfa: 101-110 ÇOLAK S, GEYIKOĞLU F, TURKEZ H, BAKIR M, HUSSEINIGOUZDAGANII M, CAN S, ÇIĞŞAR G, ASLAN A (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11913)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
19- Seasonal, Geographical, Age and Breed Distributions of Equine Viral Arteritis in Iran
(İran’da Atların Viral Arteritisi Enfeksiyonunun Mevsimsel, Coğrafi, Yaş ve Cins Yayılımı)
Sayfa: 111-116 NEJAT S, MOMTAZ H, YADEGARI M, NEJAT S, SAFARPOUR DEHKORDI F, KHAMESIPOUR F (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11934)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
20- Transient Glomerular Dysfunction in Dogs Caused by Dirofilaria immitis Infection
(Köpeklerde Dirofilaria immitis Enfeksiyonu Nedenli Transient Glomerüler Disfonksiyon)
Sayfa: 117-121 RUSENOV A, LAZAROV L, KIRKOVA Z, TONEV A, RUSENOVA N, DILDA F (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11680)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
21- Prevalence, Hematology and Treatment of Balantidium coli among Small Ruminants in and Around Lahore, Pakistan
(Lahore, Pakistan ve Çevresinde Küçükbaş Geviş Getiren Hayvanlar Arasında Balantidium coli’nin Prevalansı, Hematolojisi ve Tedavisi)
Sayfa: 123-126 JAMIL M, IJAZ M, MUDDASSIR ALI M (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11781)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
22- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İshalli Buzağılarda Grup A Rotavirus Tespiti ve Moleküler Karakterizasyonu
(The Molecular Characterization and Detection of Group A Rotavirus From Calves with Diarrhea in Turkish Republic of Northern Cyprus)
Sayfa: 127-130 ALKAN F, TİMURKAN MÖ, KARAYEL İ (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11904)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
23- Bir Kedide Mycoplasma haemofelis Enfeksiyonu ve Etkenin Taramalı Elektron Mikroskopi ile Görüntülenmesi
(Mycoplasma haemofelis Infection and Imaging of Mycoplasma haemofelis Using Scanning Electron Microscopy in a Cat)
Sayfa: 131-134 ASLAN Ö, KARACA BEKDİK İ, İLGAR EG (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11647)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
24- Mitotane-Induced Hypoadrenocorticism in a Dog with Hyperadrenocorticism
(Hiperadrenokortisizmli Bir Köpekte Mitotan Kullanımına Bağlı Gelişen Hipoadrenokortisizm)
Sayfa: 135-137 ÇOLAKOĞLU EÇ, HAYDARDEDEOĞLU AE, ALİHOSSEİNİ H, KURTDEDE A (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11933)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]
25- Hücrelerinden Arındırılmış Hayvansal Dokuların Rejeneratif Tedavilerde Kullanımı
(The Use of Decellularized Animal Tissues in Regenerative Therapies)
Sayfa: 139-145 ARSLAN YE, HIZ MM, EZGİN ARSLAN T (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11663)  
[Full Text PDF]    [PDF with Link]