ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2014 (NOVEMBER - DECEMBER) [Journal PDF]

VOLUME: 20 ISSUE: 6   

1- Brucella abortus and Brucella melitensis in Iranian Bovine and Buffalo Semen Samples: The First Clinical Trial on Seasonal, Senile and Geographical Distribution Using Culture, Conventional and Real-time Polymerase Chain Reaction Assays
(İran’da Sığır ve Yaban Sığırları Semen Örneklerinde Brucella abortus ve Brucella melitensis: Kültür, Konvansiyonel ve Real-time Polimeraz Zincir Reaksiyonu Kullanılarak Mevsimsel, Yaşa Bağlı ve Bölgesel Dağılımı Üzerine İlk Klinik Çalışma)
Sayfa: 821-828   SAFARPOOR DEHKORDI F, KHAMESIPOUR F, MOMENI M (DOI: 10.9775/kvfd.2014.10827) (Full Text_PDF)
2- Karacabey Merinosu, Karya ve Kıvırcık Kuzularda Sütten Kesim Döneminde Kabuk Yağı Kalınlığı ve Musculus longissmus dorsi thoracis et lumborum (MLD) Derinliğinin Ultrason Ölçümleri
(Ultrasound Measurements of Backfat Thickness and Musculus longissmus dorsi thoracis et lumborum (MLD) Depth at the Weaning on Karacabey Merino, Karya and Kıvırcık Lambs)
Sayfa: 829-834  YILMAZ Y, SEZENLER T, ALARSLAN E, ATA N, KARACA O, CEMAL İ (DOI: 10.9775/kvfd.2014.10859) (Full Text_PDF)
3- Determination of the Optimum Fattening Period of Tuj and Hemşin Lambs according to Different Fattening Systems
(Tuj ve Hemşin Kuzularında Farklı Besi Sistemlerine Göre Optimum Besi Süresinin Belirlenmesi)
Sayfa: 835-840  AYDIN E, SARI M, ÖNK K, DEMİR P, TİLKİ M (DOI: 10.9775/kvfd.2014.10979) (Full Text_PDF)
4- Inhibitory Effect of L-Canavanine and L-Lysine on Arginase Activity in Sheep Spleen Tissue
(L-Kanavanin ve L-Lizin’in Koyun Dalak Doku Arginaz Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisi)
Sayfa: 841-846 KANDEMİR MF, KAYMAZ MB, ÖZDEMİR N (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11099) (Full Text_PDF)
5- Anadolu Mandalarında Farklı Laktasyon Eğrisi Modellerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Different Lactation Curve Models of Anatolian Buffaloes)
Sayfa: 847-855  ŞAHİN A, ULUTAŞ Z, YILDIRIM A, AKSOY Y, GENÇ S (DOI: 10.9775/KVFD.2014.11140) (Full Text_PDF)
6- The Effects of Dietary Oil Sources on Performance, Serum Corticosterone Level, Antibody Titers and IFN-γ Gene Expression in Broiler Chickens
(Broylerlerde Diyetteki Yağ Kaynaklarının Performans, Serum Kortikosteron Düzeyi, Antikor Titresi ve IFN-γ Gen Ekspresyonu Üzerine Etkileri)
Sayfa: 857-862 SADEGHI AA, SAFAEI A, AMINAFSHAR M (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11163) (Full Text_PDF)
7- The Effect of Photoperiod Length on Performance Parameters, Carcass Characteristics and Heterophil/Lymphocyte-ratio in Broilers
(Broilerlerde Fotoperyod Uzunluğunun Performans Parametreleri, Karkas Özellikleri ve Heterofil/Lenfosit Oranı Üzerine Etkisi)
Sayfa: 863-870  ÇOBAN Ö, LAÇİN E, GENÇ M (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11186)(Full Text_PDF)
8- Bovine Hypodermosis in North-Central Algeria: Prevalence, Intensity of Infection and Risk Factors
(Kuzey-Orta Cezayir’de Sığır Hypodermosis: Yaygınlık, Enfeksiyon Yoğunluğu ve Risk Faktörleri)
Sayfa: 871-876  SAIDANI K, LÓPEZ-SÁNDEZ C, MEKADEMI K, DIAZ-FERNÁNDEZ P, DIEZ-BAÑOS P, BENAKHLA A, PANADERO-FONTÁN R
(DOI: 10.9775/kvfd.2014.11197) (Full Text_PDF)
9- The Neuroprotective Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Global Ischemia-Reperfusion Injury in Rat Brains
(Rat Beyinlerinde Global İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Kafeik Asit Fenetil Esterin Nöroprotektif Etkisi)
Sayfa: 877-884  ALTUĞ ME, MELEK İM, ERDOĞAN S, DÜZGÜNER V, ÖZTÜRK A, KÜÇÜKGÜL A (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11228)
(Full Text_PDF)
10- Genotypic and Pathogenic Characterization of Newcastle Disease Viruses Isolated from Domestic Ducks in China
(Çin’de Evcil Ördeklerden İzole Edilen Newcastle Hastalığı Viruslarının Genotipik ve Patojenik Karakterizasyonu)
Sayfa: 885-892   WANG ZX, LI XW, SUN MH, GAO SM, LIU DW, HE J, REN T (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11282) (Full Text_PDF)
11- Mutagenecity of Enniatin A1 and B1 Mycotoxins in Ames Salmonella Microsome Test
(Enniatin A1 ve B1 Mikotoksinlerinin Ames Salmonella Mikrozom Testi ile Mutajenitesi)
Sayfa: 893-896   YILMAZ E (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11332) (Full Text_PDF)
12- Clinical and Electrophysiological Mapping of Nerve Root Injury Following Trauma of Brachial Plexus: A Retrospective Study in 23 Dogs and 42 Cats
(Travmatik Brakial Pleksus Yaralanmalarının Klinik ve Elektrofizyolojik Olarak Değerlendirilmesi: 23 Köpek ve 42 Kedide Retrospektiv Bir Çalışma)
Sayfa: 897-902   BEŞALTI Ö, CAN P, ÇALIŞKAN M (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11333) (Full Text_PDF)
13- Hayvancılık Alanında Bir Veri Madenciliği Uygulaması: Japon Bıldırcını Yumurtalarında Döllülüğe Etki Eden Bazı Faktörlerin Belirlenmesi
(A Data Mining Application in Animal Breeding: Determination of Some Factors in Japanese Quail Eggs Affecting Fertility)
Sayfa: 903-908   KÜÇÜKÖNDER H, ÜÇKARDEŞ F, NARİNÇ D (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11353) (Full Text_PDF)
14- Limbal Stem Cells in Dogs and Cats Their Identification Culture and Differentiation into Keratinocytes
(Kedi ve Köpeklerde Limbal Kök Hücrelerin Kültürü ve Keratinositlere Farklılaştırılması)
 Sayfa: 909-914  GÜL SANCAK İ, ÖZEN A, PINARLI FA, TİRYAKİ M, CEYLAN A, ACAR U, DELİBAŞI T (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11355)
(Full Text_PDF)
15- Investigation of Mast Cell Distribution in the Ovine Oviduct During Oestral and Luteal Phases of the Oestrous Cycles
(Östral ve Luteal Dönemlerdeki Koyunların Oviduktunda Mast Hücrelerinin İncelenmesi)
 Sayfa: 915-920   KÜRÜM A, ÖZEN A, KARAHAN S, ÖZCAN Z (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11398) (Full Text_PDF)
16- The Rapid Analyses of Cardiac Troponins in Dogs with Dilated Cardiomyopathy, Distemper or Parvoviral Infection
(Dilate Kardiyomiyopati, Distemper yada Parvoviral İnfeksiyonlu Köpeklerde Kardiyak Troponinin Hızlı Analizi)
Sayfa: 921-927  GÜNEŞ V, UYANIK F, EREN M, KİBAR M, ASLAN Ö, ONMAZ AC (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11403) (Full Text_PDF)
17- Hepatoprotective Effects of B-1,3-(D)-Glucan on Bortezomib-Induced Liver Damage in Rats
(Sıçanlarda Bortezomib İndüklü Karaciğer Hasarında B-1,3-(D)-Glukan’ın Hepatoprotektif Etkileri)
Sayfa: 929-938 KELEŞ ON, CAN S, ÇIĞŞAR G, ÇOLAK S, EROL HS, AKARAS N, ERDEMCİ B, BİLGİN BÇ, CAN İ, ÜNAL B, HALICI MB
(DOI: 10.9775/kvfd.2014-11413) (Full Text_PDF)
18- Yumurtacı Tavuklarda Salmonella İzolatlarının Tanısı ve Tiplendirilmesi
(Detection of Salmonella from Layer Flocks and Typing of the Isolates)
Sayfa: 939-944   KAHYA S, KESİN TUĞ B, TEMELLİ S, ÇARLI KT, EYİGÖR A (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11425) (Full Text_PDF)
19- Effect of Processing on PCR Detection of Animal Species in Meat Products
(Proses Koşullarının Et Ürünlerinde Hayvan Türünün PCR İle Teşhisine Etkisi)
Sayfa: 945-950  ÖZGEN ARUN Ö, ÇİFTÇİOĞLU G, SANDIKCI ALTUNATMAZ S, ATALAY S, SAVAŞÇI M, EKEN HS
(DOI: 10.9775/kvfd.2014.11428) (Full Text_PDF)
20- The Effects on Follicular Dynamics Caused by Changing the Application Time of PGF2α and GnRh in the Cosynch Protocol Administered in Montofon Cows with Estrus (Presenkronizasyon İle Östrusu Uyarılan Montofon Irkı İneklerde Seksüel Siklusun Erken Luteal Döneminde Uygulanan Cosynch Protokolünde PGF2α ve GnRH Uygulama Zamanının Değiştirilmesinin Folliküler Dinamik Üzerine Etkisi)
Sayfa: 951-956  KAÇAR C, KAYA D, YILDIZ S, KAYA S, KURU M, PANCARCI ŞM, ZONTURLU AK (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11457)
(Full Text_PDF)
21- Examination of Escherichia coli O157:H7 and some Virulence Genes in Marketed Minced Meat Samples
(Tüketime Sunulan Kıymalarda Escherichia coli O157:H7’nin ve Bazı Virülens Genlerinin Araştırılması)
Sayfa: 957-960  KALIN R, ÖNGÖR H (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11310) (Full Text_PDF)
22- Feline Infectious Peritonitis with Distinct Ocular Involvement in a Cat in Turkey
(Türkiye’de Bir Kedide Göz Lezyonlarıyla Belirgin Feline Enfeksiyöz Peritonitis Olgusu)
Sayfa: 961-965  BAYDAR E, ERÖKSÜZ Y, TİMURKAN MÖ, ERÖKSÜZ H (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11195) (Full Text_PDF)
23- High-level Mupirocin Resistance in a Staphylococcus pseudintermedius Strain from Canine Origin
(Köpek Kökenli Bir Staphylococcus pseudintermedius Suşunda Yüksek Seviye Mupirosin Direnci Olgusu)
Sayfa: 967-969  MÜŞTAK HK, SAREYYÜPOĞLU B, DİKER KS (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11289) (Full Text_PDF)
24- Doppler Evaluation of Fetal and Feto-Maternal Vessels During Dystocia in Cats: Four Cases
(Kedilerde Güç Doğum Sırasında Fötal ve Föto-Maternal Damarların Doppler Değerlendirilmesi: Dört Olgu)
Sayfa: 971-974  TURNA YILMAZ Ö, UÇMAK M, GÜNAY Z, ÇALIŞKAN KARAÇAM E, ERZENGİN ÖM (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11352)
(Full Text_PDF)
25- Uterine Infections in Cows and Effect on Reproductive Performance
(İneklerde Uterus Enfeksiyonları ve Üreme Performansı Üzerine Etkisi)
Sayfa: 975-982  KAÇAR C, KAYA S (DOI: 10.9775/kvfd.2014.11370) (Full Text_PDF)
26- Overlooked Infection in a Dog with Degenerative Discospondylitis and Hip Joint Osteoarthritis: Ruminant Originated Brucellosis
(Dejeneratif Diskospondilitis ve Koksafemoral Osteoartritisli bir Köpekte Gözden Kaçan Enfeksiyon: Ruminant Kökenli Brusellozis)
Sayfa: 983-984  KUŞÇU AA, M. BEDİZCİ MÖ, AVKİ S, TÜRÜTOĞLU H (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12111) (Full Text_PDF)